Ερευνα

Γνώσεις και ικανότητες

Το FEMALE είναι μια πρωτοβουλία με γνώμονα την Ανοιχτή Επιστήμη. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό έργο έρευνας και καινοτομίας, που συνδέει ενδιαφερόμενους από διάφορους τομείς που σχετίζονται με την υγεία, όπως:

    Πανεπιστήμια

    Ερευνητικά Ινστιτούτα

    ΜΜΕ

    Η κοινωνία των πολιτών

    και νοσοκομεία

 

Η παρουσία των εμπειρογνωμόνων και των εταιρειών από διάφορα μέρη της αλυσίδας αξίας, από ειδικούς σε δεδομένα και συστήματα πληροφορικής έως ερευνητές και ειδικούς γιατρούς σε νοσοκομεία, υποδηλώνει ότι η κοινοπραξία συνοψίζει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για την επιτυχία του έργου.

Διεπιστημονικότητα

Διεπιστημονικοί ερευνητές, νοσοκομεία, εμπειρογνώμονες ψηφιακών λύσεων, πάροχοι και φορείς της κοινωνίας των πολιτών θα δημιουργήσουν λύσεις που θα μοιραστούν μέσω της υπεράσπισης και της διάδοσης. Η συμμετοχή του κοινού και των ασθενών είναι ζωτικής σημασίας για το FEMALE καθ' όλη τη διάρκεια, καθώς πρέπει να διασφαλιστεί η χρηστικότητα της αναπτυγμένης τεχνολογίας και η προθυμία αξιοποίησής της, δεδομένου ότι η ενεργός δέσμευση με την τεχνολογία είναι απαραίτητη για την επιτυχία της.

Η διεπιστημονικότητα και η γνώση των ενδιαφερομένων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς αντιμετωπίζει προκλήσεις για την υγεία, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρέος φάσματος αναγκών και απαιτήσεων των χρηστών, ηθικών ζητημάτων, ασφάλειας και απορρήτου. Έτσι, η συμμετοχή των ενδιαφερομένων και η γνώση από πολλαπλούς κλάδους είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχία του FEMALE. Επιπλέον, η ενεργός συμμετοχή των τελικών χρηστών, όπως οι ασθενείς και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, είναι απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η βελτιστοποιημένη και ασφαλής χρήση των εργαλείων υποστήριξης κλινικών αποφάσεων που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου.

Επίπτωση

Οι ερευνητικές δραστηριότητες, όπως η συλλογή και ανάλυση δεδομένων, ο εντοπισμός προτύπων και μοντέλων, στο FEMaLE θα έχουν υπόψη την επιστημονική χρησιμότητα και αξία. Έτσι, οι δραστηριότητες υλοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας θα έχουν μόνιμο αντίκτυπο τόσο στους άμεσους όσο και στους έμμεσους δικαιούχους. Αυτές οι δραστηριότητες αναμένεται να βασιστούν σε ρεαλιστικά σενάρια για νέες οδούς υγείας και περίθαλψης και θα πρέπει να ενσωματώσουν διεπιστημονική έρευνα που περιλαμβάνει συμπεριφορικούς, κοινωνιολογικούς, ιατρικούς και άλλους σχετικούς κλάδους.

Απαιτούνται επειγόντως ολοκληρωμένα και διεπιστημονικά πλαίσια, βασισμένα σε μια ανθρωποκεντρική, ολιστική προσέγγιση, μαζί με περισσότερη έρευνα που μπορεί να δώσει πληροφορίες για την υποκείμενη βιολογία της νόσου, να επιτρέψει νέες θεραπείες και να δημιουργήσει στοιχεία υψηλής ποιότητας για τη βελτίωση της φροντίδας. Η FEMALE θα σχεδιάσει, θα επικυρώσει και θα εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για την ανίχνευση και τη διαχείριση ατόμων με ενδομητρίωση για να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων από κοινού μεταξύ του ασθενούς και του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης. Θα επιτρέψει την παράδοση φαρμάκων ακριβείας και θα οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις στη θεραπεία της ενδομητρίωσης για την παροχή νέων θεραπειών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.