Tutkimus

Tietoa ja osaamista

FEMALE on avoimen tieteen vetämä aloite. Se on tieteidenvälinen tutkimus- ja innovaatioprojekti, joka yhdistää sidosryhmiä eri terveyteen liittyviltä aloilta, mukaan lukien:

    Yliopistot

    tutkimuslaitokset

    pk-yritykset

    Kansalaisyhteiskunta

    ja sairaalat

 

Asiantuntijoiden ja yritysten läsnäolo arvoketjun eri osista tieto- ja IT-järjestelmien asiantuntijoista sairaaloiden tutkijoihin ja erikoislääkäreihin viittaa siihen, että konsortio tiivistää projektin onnistumisen edellyttämän tiedon ja osaamisen.

Tieteidenvälisyys

Poikkitieteelliset tutkijat, sairaalat, digitaalisten ratkaisujen asiantuntijat, toimittajat ja kansalaisyhteiskunnan toimijat luovat ratkaisuja jaettavaksi vaikuttamisen ja levityksen kautta. Yleisön ja potilaiden osallistuminen on NAISTELLE erittäin tärkeää kautta linjan, sillä kehitetyn teknologian käytettävyys ja halu hyödyntää sitä on varmistettava, sillä aktiivinen sitoutuminen teknologiaan on sen menestymisen edellytys.

Tieteidenvälisyys ja sidosryhmien tietämys on ratkaisevan tärkeää, koska se käsittelee terveyshaasteita, kuten monenlaisia käyttäjien tarpeita ja vaatimuksia, eettisiä näkökohtia sekä turvallisuus- ja yksityisyyskysymyksiä. Sidosryhmien osallistuminen ja eri tieteenalojen tietämys on siis ensiarvoisen tärkeää FEMALEN menestyksen kannalta. Lisäksi loppukäyttäjien, kuten potilaiden ja terveydenhuollon tarjoajien aktiivinen osallistuminen on välttämätöntä hankkeen aikana kehitettävien kliinisen päätöksenteon tukityökalujen optimaalisen ja turvallisen käytön mahdollistamiseksi.

Vaikutus

FEMaLE:n tutkimustoiminnassa, kuten tiedon keräämisessä ja analysoinnissa, kuvioiden ja mallien tunnistamisessa, on huomioitu tieteellinen hyöty ja arvo. Siten tutkimustulosten toimeenpanotoiminnalla on pysyvä vaikutus sekä suoriin että välillisiin edunsaajiin. Näiden toimien odotetaan rakentuvan realistisille skenaarioille uusille terveydenhuolto- ja hoitopoluille, ja niissä olisi integroitava monialainen tutkimus, joka sisältää käyttäytymiseen, sosiologiaan, lääketieteelliseen ja muihin asiaankuuluviin tieteenaloihin liittyvää tutkimusta.

Kattavat ja tieteidenväliset viitekehykset, jotka perustuvat henkilökeskeiseen kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, tarvitaan kiireesti sekä lisää tutkimusta, joka voi antaa käsityksen taudin taustalla olevasta biologiasta, mahdollistaa uusia hoitoja ja luoda korkealaatuista näyttöä hoidon parantamiseksi. FEMALE suunnittelee, validoi ja toteuttaa kattavan mallin endometrioosia sairastavien ihmisten havaitsemiseen ja hoitoon helpottaakseen yhteistä päätöksentekoa potilaan ja terveydenhuollon tarjoajan välillä. Se mahdollistaa tarkkuuslääketieteen toimittamisen ja edistää uusia löytöjä endometrioosin hoidossa, jotta voidaan tarjota uusia hoitoja ja parantaa potilaiden elämänlaatua.