Työpaketit

Vuorovetoinen toiminta- ja kestävän kehityksen suunnitelma

 

Tavoite 

Tällä työpaketilla pyritään varmistamaan hankkeen tehokas vaikutustoiminta eli järjestelmä endometrioosin varhaiseen diagnosointiin ja hoitoon. WP1:n toimet tarjoavat vaikutusten toimintastrategian ja suunnitelman, jolla varmistetaan, että tämä tavoite saavutetaan täysin, mahdollistaa kaikkien muiden työryhmien puitteissa kehitettyjen toimien säätämisen, edistämisen ja parantamisen vaikutusten seurannan ja arvioinnin (IMA) kautta edellä mainitun toimen tehokkuudesta muutoksen aikaansaamiseksi. WP1 varmistaa toimintojen, metodologioiden ja odotettujen tulosten välisen kohdistuksen sisältäen riski- ja muutossuunnitelmat. Lisäksi WP1 ennustaa ja luonnehtii lisätuloksia, joita ei alun perin suunniteltu, ja tutkii niiden toteutettavuutta ilman lisäresursseja. Todennäköisesti kaikki muut WP, WP1 edistävät synergiaa ja yhteistoimintamekanismeja. WP1 tuottaa synergiaa vastaavien IMA-prosessien kanssa muista lähteistä (esim. EU-rahoitteiset hankkeet jne.). Kaiken kaikkiaan WP1 varmistaa, että kaikki toiminnot vastaavat tehokkaasti jokaisen kutsun viidestä odotetusta vaikutuksesta (CEI) jatkuvalla, systeemisellä ja digitaalipohjaisella vaikutusten seuranta- ja arviointiprosessilla (IMA), joka tuottaa endometrioosihäiriön indikaattoreita ja tietolehtisiä.

Tehtävät

Tehtävä 1.1 – Luo hankkeen vaikutusten toimintastrategia 

Tehtävä 1.2 – Kustannustehokkaiden IMA-menetelmien kehittäminen ja pilotointi

Toimitettavat tuotteet 

D1.1 – Hankkeen vaikutusten toimintastrategia

D1.2 – Kustannustehokkaat IMA-menetelmät

D1.3 – Kaikki WP IMA -raportit M6

D1.4 – Kaikki WP IMA -raportit M12

D1.7 – All WP IMA reports M30

Etiikka, sukupuoli, osallisuus, RRI ja avoin tiede

 

Tavoite 

Tämän työpaketin päätavoitteena on tarjota kattavat puitteet hankkeen kehityksen turvaamiseksi, ja tulokset ovat linjassa Euroopan unionin ajatuksen kanssa osallistavasta, innovatiivisesta ja reflektoivasta yhteiskunnasta. WP synnyttää pohdiskelutoimintaa ja keskustelua kansalaisten tarpeista ja todellisuuksista, arvoista ja odotuksista innovaatioon, politiikkaan ja julkisiin asioihin sekä jossain määrin tutkimukseen ja kehitykseen. Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden avainperiaatteet, etiikka, sukupuolinäkökulmat, inkluusio, RRI ja avoin tiede yhdistävät avainalueet tutkitaan avoimen ja eettisen kehyksen kehittämiseksi endometrioosin (EDTE) varhaiseen diagnosointiin ja hoitoon yhteiskunta- ja humanististen tieteiden näkökulmasta. , esim. elinikäinen kansanterveys, kulttuurisesti herkkä väestön terveysohjelmat, yhteisöpohjainen osallistuva tutkimus, bioetiikka, eriarvoisuus, julkinen osallistuminen jne.

Kaiken kaikkiaan WP2 pyrkii ylittämään yhteiskuntaan liittyviä EDTE-esteitä ja edistämään kansalaiskeskeisen innovaation, läpinäkyvyyden ja osallistumisen tehokkuutta.

Tehtävät

Tehtävä 2.1 – Projektikoodin ohjeet

Tehtävä 2.2 – EDTE:n eettiset puitteet

Tehtävä 2.3 – Sukupuoliperusteinen ja osallistava kehys EDTE:lle

Tehtävä 2.4 – RRI- ja Open Sciences -lähtöinen kehys EDTE:lle

Toimitettavat tuotteet 

D2.1 – Hankekoodin ohjeet

D2.2 – Valkoinen kirja eettisistä terveys- ja hoitojärjestelmistä

D2.3 – Valkoinen kirja sukupuoleen perustuvista ja osallistavista terveydenhuolto- ja hoitojärjestelmistä

D2.4 – Valkoinen kirja RRI-suuntautuneista ja avoimen tieteen terveys- ja hoitojärjestelmistä

Kliininen ja psykososiaalinen fenotyyppi

 

Tavoite 

Tämän työpaketin tavoitteena on arvioida endometrioosin kaltaisten oireiden esiintyvyys ja maantieteellinen jakautuminen Tanskassa ja Skotlannissa. Tämä sisältää fenotyyppikuvauksen kehittämisen ja vertailun naisista, jotka raportoivat endometrioosin kaltaisista oireista naisille, joilla on endometrioosidiagnoosi. Diagnostiikan viivästymisen terveydelliset ja sosiaaliset seuraukset yksilölle ja yhteiskunnalle arvioidaan.

Tehtävät 

Tehtävä 3.1 – Peruskyselylomakkeen kehittäminen ja validointi

Tehtävä 3.2 – Tutkimus levinneisyydestä ja maantieteellisestä levinneisyydestä

Tehtävä 3.3 – Diagnostiseen viiveeseen liittyvät seuraukset

Toimitettavat tuotteet 

D3.1 – Peruskyselylomake

Riskiluokitus ja biologiset alatyypit

 

Tavoite 

Tämän työpaketin tavoitteena on tunnistaa alatyyppikohtaiset riskitekijät ja saada näkemys mahdollisista uusista lääkekohteista tai lääkkeiden uudelleenkäyttömahdollisuuksista. Tämä tehdään validoimalla ja jalostamalla biologisia alatyyppejä kahdessa riippumattomassa kohortissa. Endometrioosia sairastavien ihmisten korkearesoluutioiseen kerrostumiseen perustuen SMOP:n avulla kehitetään ja esitellään kaksi kliinisen päätöksenteon tukityökalua: 

1. riskin kerrostustyökalu, joka luokittelee naiset geenien avulla korkean ja alhaisen riskin endometrioosiin, 

2. monimerkkinen allekirjoitus, joka voi erottaa biologiset alatyypit ja jolla on potentiaalia helpottaa yhteistä päätöksentekoa ja ohjata endometrioosin hoidon valintaa yhdessä muun tiedon kanssa.

Tehtävät

Tehtävä 4.1 – Riskiluokitus

Tehtävä 4.2 – Tunnista endometrioosin alatyypit

Tehtävä 4.3 – Vahvista ja tarkenna endometrioosin alatyypit itsenäisissä kohortteissa

Tehtävä 4.4 – Kliinisen päätöksenteon tukityökalut (CDS).

Toimitettavat tuotteet 

D4.1 – Riskiluokitus

D4.2 – Biologiset markkerit

D4.3 – Alatyypin ominaisuudet

D4.4 – Kliiniset päätöksen tukityökalut

Digitaalinen terveydentilan seuranta ja Lucy-sovellus

 

Tavoite 

WP5 pyrkii tunnistamaan endometrioosiin liittyviä elämäntapa- ja ympäristötekijöitä Tanskassa, Unkarissa, Skotlannissa ja Ruotsissa. FEMaLE-mobiiliterveyssovellusta, joka rakentuu olemassa olevasta Lucy-sovelluksesta, käytetään itse ilmoittaman endometrioosin, henkisen (esim. stressi, ahdistuneisuus ja masennus) sekä fyysisen aktiivisuuden ja ympäristötekijöiden seurantaan, jotta voidaan luokitella kliinisten ilmenemismuotojen taustalla olevat käyttäytymismallit. ihmiset, joilla on endometrioosi, joka liittyy stressiin ja hedelmättömyyteen sekä ravitsemuksellisiin ja muihin elämäntapatekijöihin. Päätulos on potilasprofiilien ja strukturoidun kliinisen tiedon kehittäminen.

Tehtävät 

Tehtävä 5.1 – Käännä ja vahvista Lucy-sovellus Tanskassa, Skotlannissa ja Ruotsissa

Tehtävä 5.2 – Pitkittäinen tutkimus Lucy-sovelluksen avulla

Tehtävä 5.3 – Kehitä ruokavalio- ja elämäntapamoduuli

Tehtävä 5.4 – SMOP:n luoma potilaan riskiprofiili

Toimitettavat tuotteet 

D.5.1 – Lucy-sovelluksen käännös

D5.2 – Lucy App Baseline Questionnaire -moduuli

D5.3 – Lucy-sovelluksen ruokavaliomoduuli

D5.4 – Lucy-sovelluksen elämäntapamoduuli

D5.5 – Potilaan yleinen profiili

Kirurginen fenotyypitys koneoppimisen avulla

 

Tavoite 

Tämän työpaketin tavoitteena on kehittää tietokonenäkötyökalu, joka mahdollistaa automaattisen ja objektiivisen diagnoosin vahvistamisen sekä laparoskopian aikana arvioitavan endometrioosin vaiheen ja laajenemisen arvioinnin. Vain täydellinen standardointi numeerista työkalua käyttäen mahdollistaa luotettavan lopullisen arvioinnin. Kirurgien tekemien laparoskooppisten kuvien merkinnät mahdollistavat koneoppimistekniikan automatisoimaan endometrioosikohtaisen pistemäärän arvioinnin. Algoritmi integroidaan SurgAR-ohjelmistoon, jotta r-ASRM-pisteet voidaan arvioida reaaliajassa. Koulutetulla algoritmilla saatua r-ASRM-pistettä verrataan asiantuntijakirurgien manuaalisesti määrittämiin pisteisiin algoritmin ja numeerisen työkalun validoimiseksi.

Tehtävät 

Tehtävä 6.1 – Videoiden kerääminen metatiedoilla

Tehtävä 6.2 – Laparoskooppisten videoiden kommentointi

Tehtävä 6.3 – Syväoppimisalgoritmin kehittäminen automaattiseen r-ASRM-luokitukseen

Tehtävä 6.4 – Algoritmin reaaliaikainen arviointi

Tehtävä 6.5 – Algoritmin kliininen validointi

Toimitettavat tuotteet 

D.6.1 – Laparoskooppisten dikomisten videoiden tietojoukko

D.6.2 – Laparoskooppisten semanttisten annotoitujen kuvien tietojoukko

D.6.3 – Syväoppimisalgoritmi endometrioosin vaiheen automaattiseen määrittämiseen

D.6.4 – Tietokonenäköpohjainen ohjelmisto endometrioosin reaaliaikaiseen arviointiin

Lisätty todellisuus parantaa laparoskooppista leikkausta

 

Tavoite 

Tämän työpaketin tavoitteena on luoda tietokonenäkötyökalu, joka mahdollistaa vuosien ammattitaitoa vaativan endometrioosileesion ympärillä olevan jakautumistason automaattisen havaitsemisen. Vain tämän määrityksen täydellinen standardointi syvään oppimiseen perustuvalla numeerisella työkalulla mahdollistaa luotettavan automaattisen reaaliaikaisen määrityksen kehittämisen. Tätä tarkoitusta varten suuri laparoskooppinen selitetyt kuvatiedostot ovat pakollisia (kuten WP6:ssa). Tähän osallistuu erilaisia kirurgeja, jotka suorittavat huomautuksen leikkauksen aikana ja sen jälkeen.

Algoritmi integroidaan SurgAR-ohjelmistoon mahdollistamaan reaaliaikainen lisätyn todellisuuden ohjaustyökalu, joka auttaa kirurgia löytämään jakotasot leesion ympäriltä. Tämä helpottaa taudin, erityisesti syvän endometrioosin, täydellistä poistamista.

Tehtävät 

Tehtävä 7.1 – Videoiden kerääminen metatiedoilla

Tehtävä 7.2 – Laparoskooppisten videoiden semanttinen huomautus

Tehtävä 7.3 – Syväoppimisalgoritmi, joka on omistettu jakotason automaattiseen havaitsemiseen

Tehtävä 7.4 – Lisätty todellisuus ohjaamaan kirurgia reaaliajassa laparoskooppisella näytöllä

Tehtävä 7.5 – SurgAR-ohjelmiston algoritmin integrointi ja kliininen validointi

Toimitettavat tuotteet 

D.7.1 – Laparoskooppisten dikomisten videoiden tietojoukko

D.7.2 – Laparoskooppisten semanttisten annotoitujen kuvien tietojoukko

D.7.3 – Syväoppimisalgoritmi jakotason automaattiseen määrittämiseen

D.7.4 – Tietokonenäköpohjainen ohjelmisto reaaliaikaiseen ohjattuun endometrioosin leikkaukseen

Itsehallintaohjelma

 

Tavoite 

Tämä työpaketti pyrkii ehkäisemään kroonisten kipuongelmien kehittymistä opettamalla potilaita hallitsemaan ja vähentämään negatiivisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia oireita kannustamalla taitojen hankkimiseen ja mukautuvan käyttäytymisen muutoksiin. Viime kädessä tämä voisi parantaa endometrioosia sairastavien ihmisten yleistä elämänlaatua.

Tehtävät 

Tehtävä 8.1 – Online-moduulien kehittäminen ja toteutettavuustestaus

Tehtävä 8.2 – Satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen suorittaminen

Tehtävä 8.3 – Ohjelman käännökset

Tehtävä 8.4 – Ohjelman käyttöönotto muokattuun Lucy-sovellukseen

Toimitettavat tuotteet 

D8.1 – MY-ENDO:n pilottiversio

D8.2 – MY-ENDO:n validoidut englannin- ja unkarilaiset versiot

D.8.3 – Lucy App MY-ENDO -moduuli

Levitys, viestintä ja synergiaetuja

 

Tavoite

Tämän työpaketin tavoitteena on varmistaa hankkeen tulosten julkistaminen vaikutuslähtöisellä strategialla, jossa keskitytään vauhdittamaan tietyissä vaiheissa synergiaetujen kautta muiden terveyteen ja hoitoon sekä yhteiskunnallisiin tapahtumiin, aloitteisiin ja hankkeisiin. Lisäksi WP9 suunnittelee ja toteuttaa jäsennellyt puitteet strategisille ja kohdistetuille toimenpiteille levitystoimien julkistamiseksi monipuoliselle ja kattavalle kohdeyleisölle. WP9-kehys kattaa tulosten levittämisen, viestinnän ja synergioiden hyödyntämisen, ja se kehittyy kaksisuuntaisten vaihtomekanismien avulla, mikä perustuu tiedon siirtoon FEMALE-projektista ja kohdeyleisöjen ottamisesta mukaan projektiin FEMaLE.

Tehtävät

Tehtävä 9.1 – Levitys- ja viestintästrategia ja -välineet

Tehtävä 9.2 – Synergiatoimintasuunnitelma

Tehtävä 9.3 – Viestinnän toteutus ja hallinta

Tehtävä 9.4 – Levityksen toteutus ja hallinta

Tehtävä 9.5 – Innovaatio- ja henkisen omaisuuden hallinta

Tehtävä 9.6 – Tulosten hyödyntäminen suunnittelee ja toteuttaa

Toimitettavat tuotteet 

D.9.1 – Levitys-, hyödyntämis-, viestintä- ja synergiastrategia

D.9.2 – Levityspaketti

D.9.3 – Synergiatoimintasuunnitelma

D.9.4 – Innovaatioiden ja henkisen omaisuuden hallintasuunnitelma ja raportointi

D.9.5 – Tulosten hyödyntämissuunnitelma

Hallinto, rahoitus, riskit ja laatu

 

Tavoite 

Tämä työpaketti luo Lean-Agile-projektinhallintakehyksen, joka erottaa kehitysprosessin kapeaksi iteraatioksi päätöksenteon ja ongelmanratkaisun helpottamiseksi. WP10 koordinoi projektin toteutusta kokonaisuutena varmistamalla tuloslähtöisen resurssien jaon, hienosäätämällä toimintakalenterin projektin toteutustodellisuuksien mukaan ja raportoimalla tehokkaasti kaikille tiimeille/kumppaneille. WP10 varmistaa vakaan ja läpinäkyvän tiedonhallinnan perustan noudattamalla löydettävän, saavutettavan, yhteentoimivan ja uudelleenkäytettävän datan (FAIR) periaatteita, jotta kaikkien kumppanien sitoutuminen, saavutettavuus ja kommunikointitila saadaan optimoitua mukaan. WP10 kehitetään tasa-arvolähtöisesti ja eettisesti. WP10 tarjoaa Correlate FEMALE:n, räätälöidyn ohjelmiston palveluna (SaaS), joka tarjoaa käyttäjille välittömän läpinäkyvän ja laajennetun kerroksen muun online-sisällön, tiedostojen ja sivujen päälle, jotka on tallennettu yhdistämättömille ja hajallaan oleville yksityisille ja julkisille verkkoalustoille. WP10 luo projektin eettisten vaatimusten muotoilun. WP10 turvaa hankkeen Ethics Requirements -kehyksen, joka on henkilötietojen hallinnan ohje, jota seurataan koko projektin ajan eri johtamisfoorumien toiminnan ja projektin eettisen johtajan toimesta.

Tehtävät

Tehtävä 10.1 – Projektinhallinta- ja toteutusstrategia ja työkalut

Tehtävä 10.2 – Hankkeen koordinointi ja kumppanuuden sisäinen viestintä

Tehtävä 10.3 – Edistymisen seuranta, laadunvalvonta ja raportointi

Tehtävä 10.4 – Hallinto- ja taloushallinto

Tehtävä 10.5 – Tietoihin perustuva digitaalinen hallintaalusta

Tehtävä 10.6 – Tietämyksenhallinta


Toimitettavat tuotteet

D.10.22 – Dataohjattu digitaalinen hallintaalusta M3

D.10.23 – Data-driven digital management platform M11

D.10.24 – Data-driven digital management platform M35

D.10.30 Data Management Plan Initial

D.10.31 Data Management Plan updated

D.10.33 – NAISTEN verkkosivusto