Werkpakketten

Ploegengestuurd actie- en duurzaamheidsplan

 

Objectief 

Dit werkpakket is gericht op het veiligstellen van de effectieve impactactie van het project, namelijk het leveren van een systeem voor vroege diagnose en behandeling van endometriose. Activiteiten onder WP1 leveren de impactactiestrategie en het plan om ervoor te zorgen dat deze doelstelling volledig wordt bereikt, maken het mogelijk om acties die onder alle andere WP zijn ontwikkeld aan te passen, te bevorderen en te verbeteren via impactmonitoring en -beoordeling (IMA) van de effectiviteit van de bovengenoemde actie om verandering teweeg te brengen. WP1 zorgt voor afstemming tussen operaties, methodologieën en verwachte resultaten, inclusief risico- en wijzigingsplannen. Bovendien voorspelt en karakteriseert WP1 aanvullende resultaten die aanvankelijk niet gepland waren en onderzoekt de haalbaarheid ervan zonder extra middelen. Zoals alle andere WP's, bevordert WP1 synergieën en samenwerkingsmechanismen. WP1 genereert synergieën met vergelijkbare IMA-processen uit andere bronnen (bv. door de EU gefinancierde projecten, enz.). Al met al zorgt WP1 ervoor dat alle activiteiten effectief voldoen aan elk van de 5 verwachte impact (CEI) van de oproep met een doorlopend, systemisch en digitaal gebaseerd impactmonitoring- en beoordelingsproces (IMA) dat endometriose-aandoeningsindicatoren en factsheet-instrumenten genereert.

Taken

Taak 1.1 – Genereer de actiestrategie voor projectimpact 

Taak 1.2 – Ontwikkeling en pilot van kosteneffectieve IMA-methoden

Leveringen 

D1.1 – Actiestrategie voor projectimpact

D1.2 – Kosteneffectieve IMA-methoden

D1.3 – Alle WP IMA-rapporten M6

D1.4 – Alle WP IMA-rapporten M12

D1.7 – All WP IMA reports M30

Ethiek, gender, inclusie, RRI en Open Science

 

Objectief 

Het hoofddoel van dit werkpakket is om een alomvattend kader te bieden om de ontwikkeling van het project en de resultaten ervan te verzekeren dat deze in overeenstemming zijn met het idee van de Europese Unie van een inclusieve, innovatieve en reflectieve samenleving. WP genereert reflectieactiviteiten en debatten over de behoeften en realiteiten van burgers, waarden en verwachtingen met betrekking tot innovatie, beleid en openbare aangelegenheden, en tot op zekere hoogte onderzoek en ontwikkeling. Sleutelgebieden die sociale wetenschappen en geesteswetenschappen met elkaar verbinden, belangrijke principes, ethiek, genderbenaderingen, inclusie, RRI en open wetenschap worden onderzocht om een transparant en ethisch kader te ontwikkelen om bij te dragen aan vroege diagnose en behandeling van endometriose (EDTE) vanuit het perspectief van sociale wetenschappen en geesteswetenschappen , bijv. levensloop volksgezondheid, cultureel gevoelige volksgezondheidsprogramma's, op de gemeenschap gebaseerd participatief onderzoek, bio-ethiek, ongelijkheden, publieke betrokkenheid, enz.

Al met al is WP2 gericht op het overwinnen van EDTE-barrières die verband houden met de samenleving als geheel, om de effectiviteit van burgergerichte innovatie, transparantie en participatie te bevorderen.

Taken

Taak 2.1 - Richtlijnen voor projectcode

Taak 2.2 – Ethisch kader voor EDTE

Taak 2.3 – Gendergebaseerd en inclusiegestuurd raamwerk voor EDTE

Taak 2.4 – RRI en Open Sciences gedreven raamwerk voor EDTE

Leveringen 

D2.1 – Richtlijnen voor projectcode

D2.2 – Witboek over ethische gezondheids- en zorgsystemen

D2.3 – Witboek over op gender gebaseerde en inclusieve gezondheids- en zorgsystemen

D2.4 – Witboek over RRI-georiënteerde en Open Science gezondheids- en zorgsystemen

Klinische en psychosociale fenotypering

 

Objectief 

Dit werkpakket heeft tot doel de prevalentie en geografische spreiding van endometriose-achtige symptomen in Denemarken en Schotland te schatten. Dit omvat de ontwikkeling en vergelijking van een fenotypebeschrijving van vrouwen met endometriose-achtige symptomen voor vrouwen met en zonder een endometriose-diagnose. De gezondheidsgerelateerde en sociale gevolgen van diagnostische vertraging voor het individu en de samenleving zullen worden ingeschat.

Taken 

Taak 3.1 – Ontwikkeling en validatie van basisvragenlijst

Taak 3.2 – Onderzoek naar prevalentie en geografische spreiding

Taak 3.3 – Gevolgen gerelateerd aan diagnostische vertraging

Leveringen 

D3.1 – Basislijnvragenlijst

Risicoclassificatie en biologische subtypen

 

Objectief 

Dit werkpakket heeft tot doel subtype-specifieke risicofactoren te identificeren en inzicht te krijgen in mogelijke nieuwe doelwitten voor geneesmiddelen of mogelijkheden voor herbestemming van geneesmiddelen. Dit zal gebeuren door biologische subtypes te valideren en te verfijnen in twee onafhankelijke cohorten. Op basis van hoge-resolutie stratificatie van mensen met endometriose, met behulp van SMOP, zullen twee hulpmiddelen voor klinische besluitvorming worden ontwikkeld en gedemonstreerd: 

1. risicostratificatietool die genen gebruikt om vrouwen in te delen in hoog en laag risico op endometriose, 

2. handtekening met meerdere markers die biologische subtypen kan onderscheiden en het potentieel heeft om gedeelde besluitvorming te vergemakkelijken en de behandelingskeuze van endometriose te begeleiden in combinatie met andere informatie.

Taken

Taak 4.1 – Risicoclassificatie

Taak 4.2 – Identificeer subtypes van endometriose

Taak 4.3 – Valideer en verfijn endometriose-subtypen in onafhankelijke cohorten

Taak 4.4 – Hulpmiddelen voor klinische besluitvorming (CDS).

Leveringen 

D4.1 – Risicoclassificatie

D4.2 – Biologische markers

D4.3 – Subtypekenmerken

D4.4 – Hulpmiddelen voor klinische besluitvorming

Digitale gezondheidsmonitoring en de Lucy App

 

Objectief 

WP5 heeft tot doel patronen van levensstijl en omgevingsfactoren te identificeren die verband houden met endometriose in Denemarken, Hongarije, Schotland en Zweden. De mobiele gezondheidsapp FEMaLE, voortbouwend op de bestaande Lucy-app, zal worden gebruikt om zelfgerapporteerde endometriose, mentale (bijv. stress, angst en depressie) en fysieke activiteit en omgevingsfactoren te monitoren om eventuele gedragspatronen die ten grondslag liggen aan klinische manifestaties te classificeren. mensen met endometriose gerelateerd aan stress en onvruchtbaarheidsproblemen en voedings- en andere leefstijlfactoren. De belangrijkste output zal de ontwikkeling van patiëntprofielen en gestructureerde klinische gegevens zijn.

Taken 

Taak 5.1 – Vertaal en valideer de Lucy-app in Denemarken, Schotland en Zweden

Taak 5.2 – Longitudinaal onderzoek gefaciliteerd door de Lucy App

Taak 5.3 – Ontwikkel de module voeding en leefstijl

Taak 5.4 – Patiëntrisicoprofiel gegenereerd door SMOP

Leveringen 

D.5.1 – Vertaling van de Lucy-app

D5.2 – Lucy App Baseline Questionnaire-module

D5.3 – Voedingsmodule van de Lucy App

D5.4 – Lifestyle-module van de Lucy App

D5.5 – Globaal patiëntprofiel

Chirurgische fenotypering met behulp van machine learning

 

Objectief 

Dit werkpakket heeft tot doel een computervisietool te ontwikkelen die een automatische en objectieve bevestiging mogelijk maakt van de diagnose en beoordeling van het stadium en de uitbreiding van endometriose geëvalueerd tijdens laparoscopie. Alleen volledige standaardisatie, met behulp van een numeriek hulpmiddel, zal een betrouwbare definitieve beoordeling mogelijk maken. De annotatie van de laparoscopische beelden uitgevoerd door chirurgen zal machine learning-technologie in staat stellen de evaluatie van de endometriose-specifieke score te automatiseren. Het algoritme zal worden geïntegreerd in de SurgAR-software om een real-time beoordeling van de r-ASRM-score mogelijk te maken. De r-ASRM-score verkregen met behulp van het getrainde algoritme zal worden vergeleken met de score die handmatig is bepaald door de deskundige chirurgen om het algoritme en de numerieke tool te valideren.

Taken 

Taak 6.1 – Video's met metadata verzamelen

Taak 6.2 – Annotatie van laparoscopische video's

Taak 6.3 - Algoritme voor diep leren ontwikkelen voor automatische r-ASRM-classificatie

Taak 6.4 – Realtime beoordeling van algoritme

Taak 6.5 – Klinische validatie van het algoritme

Leveringen 

D.6.1 – Dataset van laparoscopische gedicomiseerde video's

D.6.2 – Dataset van laparoscopische semantisch geannoteerde beelden

D.6.3 – Deep learning-algoritme om automatisch het stadium van endometriose te bepalen

D.6.4 – Computer vision-gebaseerde software voor real-time beoordeling van endometriose

Augmented reality om laparoscopische chirurgie te verbeteren

 

Objectief 

Dit werkpakket heeft tot doel een computervisietool te creëren die automatische detectie van het delingsvlak rond de endometrioselaesie mogelijk maakt, waarvoor jarenlange expertise vereist is. Alleen een volledige standaardisatie van deze bepaling met behulp van een op deep learning gebaseerd numeriek hulpmiddel zal het mogelijk maken om een betrouwbare automatische real-time bepaling te ontwikkelen. Hiervoor is een grote laparoscopisch geannoteerde beelddataset verplicht (zoals in WP6). Hierbij zullen verschillende soorten chirurgen betrokken zijn om tijdens en na de operatie de annotatie uit te voeren.

Het algoritme zal worden geïntegreerd in de SurgAR-software om een real-time augmented reality-begeleidingstool mogelijk te maken die de chirurg helpt bij het vinden van de scheidingsvlakken rond de laesie. Dit vergemakkelijkt de volledige excisie van de ziekte, met name diepe endometriose.

Taken 

Taak 7.1 – Video's met metadata verzamelen

Taak 7.2 – Semantische annotatie van laparoscopische video's

Taak 7.3 – Deep learning-algoritme voor automatische detectie van deelvlakken

Taak 7.4 – Augmented reality om chirurgen real-time te begeleiden op het laparoscopische scherm

Taak 7.5 – Integratie en klinische validatie van het algoritme in SurgAR-software

Leveringen 

D.7.1 – Dataset van laparoscopische gedicomiseerde video's

D.7.2 – Dataset van laparoscopische semantisch geannoteerde beelden

D.7.3 – Deep learning algoritme om automatisch het deelvlak te bepalen

D.7.4 – Computer vision-gebaseerde software voor real-time geleide chirurgie van endometriose

Zelfmanagement programma

 

Objectief 

Dit werkpakket heeft tot doel de ontwikkeling van chronische pijnproblemen te voorkomen door patiënten te leren hoe ze de negatieve fysieke, psychologische en sociale symptomen kunnen beheersen en verminderen door het verwerven van vaardigheden en adaptieve gedragsveranderingen aan te moedigen. Uiteindelijk zou dit de algehele kwaliteit van leven van mensen met endometriose kunnen verbeteren.

Taken 

Taak 8.1 – Ontwikkeling van online modules en haalbaarheidstesten

Taak 8.2 – Een gerandomiseerde gecontroleerde studie uitvoeren

Taak 8.3 – Vertalingen van het programma

Taak 8.4 – Implementatie van het programma in de aangepaste Lucy-app

Leveringen 

D8.1 – Pilotversie van MY-ENDO

D8.2 – Gevalideerde Engelse en Hongaarse versies van MY-ENDO

D.8.3 – Lucy App MY-ENDO-module

Verspreiding, communicatie en synergieën

 

Objectief

Dit werkpakket is gericht op het veiligstellen van de openbaarmaking van de resultaten van het project met een impactgedreven strategie, met de nadruk op het genereren van momentum in specifieke stadia via synergieën met andere gezondheids- en zorggerelateerde en maatschappelijke evenementen, initiatieven en projecten. Ook zal WP9 een gestructureerd raamwerk van strategische en gerichte maatregelen bedenken en implementeren voor het bekendmaken van verspreidingsacties aan de diverse en uitgebreide doelgroepen. Het WP9-kader omvat verspreiding, communicatie, exploitatie van resultaten en synergieën en ontwikkelt zich met tweerichtingsuitwisselingsmechanismen, aangedreven door de overdracht van informatie van project FEMaLE en door de acceptatie van doelgroepen om project FEMaLE te integreren.

Taken

Taak 9.1 – Verspreidings- en communicatiestrategie en -instrumenten

Taak 9.2 – Actieplan voor synergieën

Taak 9.3 – Implementatie en beheer van communicatie

Taak 9.4 – Implementatie en beheer van verspreiding

Taak 9.5 - Beheer van innovatie en intellectueel eigendom

Taak 9.6 – Exploitatie van resultaten plan een implementatie

Leveringen 

D.9.1 – Strategie voor verspreiding, exploitatie, communicatie en synergieën

D.9.2 – Disseminatiepakket

D.9.3 – Actieplan synergieën

D.9.4 – Beheerplan en rapportage voor innovatie en intellectuele eigendom

D.9.5 – Exploitatie resultaatplan

Management, financieel, risico en kwaliteit

 

Objectief 

Dit werkpakket genereert een Lean-Agile projectmanagementraamwerk dat het ontwikkelingsproces opdeelt in beperkte iteraties om besluitvorming en probleemoplossing te vergemakkelijken. WP10 coördineert de projectimplementatie als geheel door een resultaatgerichte toewijzing van middelen veilig te stellen, de activiteitenkalender af te stemmen op de implementatierealiteit van het project en efficiënt te rapporteren aan alle teams/partners. WP10 zorgt voor een degelijke en transparante baseline voor kennisbeheer door de principes van vindbare, toegankelijke, interoperabele en herbruikbare gegevens (FAIR) toe te passen, om de betrokkenheid, toegankelijkheid en ruimte om te communiceren van alle partners te optimaliseren. WP10 ontwikkelt zich met een door gendergelijkheid en ethiek gedreven aanpak. WP10 levert de Correlate FEMaLE, een op maat gemaakte software-as-a-service (SaaS) die de gebruikers direct een transparante en uitgebreide laag geeft over andere online en bruikbare inhoud, bestanden en pagina's, opgeslagen in en over niet-verbonden en verspreide particuliere en openbare online platforms. WP10 genereert de formulering van de ethische vereisten van het project. WP10 stelt het Ethics Requirements-kader van het project veilig, dit zijn richtlijnen voor het beheer van persoonlijke gegevens, die gedurende de duur van het project worden gecontroleerd door activiteiten van verschillende managementfora en de Ethics Manager van het project.

Taken

Taak 10.1 – Projectmanagement en implementatiestrategie en tools

Taak 10.2 – Projectcoördinatie en interne communicatie van het partnerschap

Taak 10.3 – Voortgangsbewaking, kwaliteitscontrole en rapportage

Taak 10.4 – Administratief en financieel beheer

Taak 10.5 – Datagedreven digitaal beheerplatform

Taak 10.6 – Kennisbeheer


Leveringen

D.10.22 – Datagedreven digitaal beheerplatform M3

D.10.23 – Data-driven digital management platform M11

D.10.24 – Data-driven digital management platform M35

D.10.30 Data Management Plan Initial

D.10.31 Data Management Plan updated

D.10.33 – VROUWELIJKE Website