Pracovné balíky

Akčný plán a plán udržateľnosti riadený zmenami

 

Cieľ 

Cieľom tohto pracovného balíka je zabezpečiť účinný dopad projektu, ktorým je poskytnúť systém na včasnú diagnostiku a liečbu endometriózy. Činnosti v rámci WP1 poskytujú stratégiu dopadových opatrení a plán na zabezpečenie tohto cieľa je plne dosiahnutý, umožňujú upraviť, podporiť a zlepšiť opatrenia vyvinuté v rámci všetkých ostatných WP prostredníctvom monitorovania vplyvu a hodnotenia (IMA) účinnosti vyššie uvedeného opatrenia na uskutočnenie zmeny. WP1 zabezpečuje zosúladenie medzi operáciami, metodikami a očakávanými výsledkami, vrátane plánov rizík a zmien. Okrem toho WP1 predpovedá a charakterizuje dodatočné výsledky, ktoré neboli pôvodne plánované, a skúma ich realizovateľnosť bez dodatočných zdrojov. Pravdepodobne všetky ostatné WP, WP1 podporujú synergie a koakčné mechanizmy. WP1 vytvára synergie s porovnateľnými procesmi IMA z iných zdrojov (napr. projekty financované EÚ atď.). Celkovo vzaté, WP1 zabezpečuje, aby všetky aktivity efektívne spĺňali každý z 5 očakávaných dopadov výzvy (CEI) s pokračujúcim, systémovým a digitálnym procesom monitorovania a hodnotenia dopadov (IMA), ktorý generuje indikátory endometriózy a informačné nástroje.

Úlohy

Úloha 1.1 – Vytvorte akčnú stratégiu dopadu projektu 

Úloha 1.2 – Vývoj a testovanie nákladovo efektívnych metód IMA

Dodávky 

D1.1 – Akčná stratégia dopadu projektu

D1.2 – Nákladovo efektívne metódy IMA

D1.3 – Všetky správy WP IMA M6

D1.4 – Všetky správy WP IMA M12

Etika, rod, inklúzia, RRI a otvorená veda

 

Cieľ 

Hlavným cieľom tohto pracovného balíka je poskytnúť komplexný rámec na zabezpečenie vývoja projektu a výsledky sú v súlade s myšlienkou Európskej únie o inkluzívnej, inovatívnej a reflexívnej spoločnosti. WP vytvára reflexné aktivity a diskusie o potrebách a realite občanov, hodnotách a očakávaniach týkajúcich sa inovácií, politík a verejných záležitostí a do určitej miery aj výskumu a vývoja. Skúmajú sa kľúčové oblasti spájajúce sociálne a humanitné vedy kľúčové princípy, etika, rodové prístupy, inklúzia, RRI a otvorená veda, aby sa vytvoril transparentný a etický rámec, ktorý by prispel k včasnej diagnostike a liečbe endometriózy (EDTE) z pohľadu spoločenských a humanitných vied. , napr. celoživotné verejné zdravie, kultúrne citlivé programy zdravia obyvateľstva, komunitný participatívny výskum, bioetika, nerovnosti, zapojenie verejnosti atď.

Celkovo sa WP2 zameriava na prekonanie prekážok EDTE súvisiacich so spoločnosťou ako celok, na podporu efektívnosti inovácií zameraných na občana, transparentnosti a účasti.

Úlohy

Úloha 2.1 – Pokyny pre kód projektu

Úloha 2.2 – Etický rámec pre EDTE

Úloha 2.3 – Rodovo orientovaný a inkluzívny rámec pre EDTE

Úloha 2.4 – Rámec založený na RRI a otvorených vedách pre EDTE

Dodávky 

D2.1 – Pokyny pre kód projektu

D2.2 – Biela kniha o systémoch etického zdravia a starostlivosti

D2.3 – Biela kniha o rodovo založených a inkluzívnych systémoch zdravotníctva a starostlivosti

D2.4 – Biela kniha o systémoch zdravotníctva a starostlivosti orientovaných na RRI a otvorenú vedu

Klinická a psychosociálna fenotypizácia

 

Cieľ 

Cieľom tohto pracovného balíka je odhadnúť prevalenciu a geografickú distribúciu symptómov podobných endometrióze v Dánsku a Škótsku. To zahŕňa vývoj a porovnanie fenotypového opisu žien, ktoré hlásili symptómy podobné endometrióze u žien s diagnózou endometriózy a bez nej. Odhadnú sa zdravotné a sociálne dôsledky oneskorenia diagnostiky pre jednotlivca a spoločnosť.

Úlohy 

Úloha 3.1 – Vytvorenie a validácia základného dotazníka

Úloha 3.2 – Štúdia o prevalencii a geografickom rozložení

Úloha 3.3 – Dôsledky súvisiace s diagnostickým oneskorením

Dodávky 

D3.1 – Východiskový dotazník

Klasifikátor rizika a biologické podtypy

 

Cieľ 

Cieľom tohto pracovného balíka je identifikovať rizikové faktory špecifické pre podtypy a získať prehľad o možných nových cieľoch liekov alebo príležitostiach na opätovné použitie liekov. Toto sa uskutoční validáciou a rafináciou biologických podtypov v dvoch nezávislých kohortách. Na základe stratifikácie ľudí s endometriózou s vysokým rozlíšením pomocou SMOP sa vyvinú a ukážu dva nástroje na podporu klinického rozhodovania: 

1. nástroj na stratifikáciu rizika, ktorý používa gény na klasifikáciu žien s vysokým a nízkym rizikom endometriózy, 

2. multimarkerový podpis, ktorý dokáže rozlíšiť biologické podtypy a má potenciál uľahčiť spoločné rozhodovanie a usmerniť výber liečby endometriózy v kombinácii s inými informáciami.

Úlohy

Úloha 4.1 – Klasifikátor rizika

Úloha 4.2 – Identifikujte podtypy endometriózy

Úloha 4.3 – Overenie a opätovné spresnenie podtypov endometriózy v nezávislých kohortách

Úloha 4.4 – Nástroje na podporu klinického rozhodovania (CDS).

Dodávky 

D4.1 – Klasifikátor rizika

D4.2 – Biologické markery

D4.3 – Charakteristiky podtypu

D4.4 – Nástroje na podporu klinického rozhodovania

Digitálne monitorovanie zdravia a aplikácia Lucy

 

Cieľ 

WP5 sa zameriava na identifikáciu vzorcov životného štýlu a environmentálnych faktorov súvisiacich s endometriózou v Dánsku, Maďarsku, Škótsku a Švédsku. Mobilná zdravotná aplikácia FEMaLE, budovaná z existujúcej aplikácie Lucy, sa bude používať na monitorovanie endometriózy, mentálnej (napr. stres, úzkosť a depresia) a fyzickej aktivity a environmentálnych faktorov, aby bolo možné klasifikovať akékoľvek vzorce správania, ktoré sú základom klinických prejavov ľudia s endometriózou súvisiacou so stresom a problémami s neplodnosťou a s výživovými a inými faktormi životného štýlu. Hlavným výstupom bude vypracovanie profilov pacientov a štruktúrovaných klinických údajov.

Úlohy 

Úloha 5.1 – Preložte a overte aplikáciu Lucy v Dánsku, Škótsku a Švédsku

Úloha 5.2 – Longitudinálna štúdia uľahčená aplikáciou Lucy

Úloha 5.3 – Vypracujte modul stravovania a životného štýlu

Úloha 5.4 – Rizikový profil pacienta vytvorený pomocou SMOP

Dodávky 

D.5.1 – Preklad aplikácie Lucy App

D5.2 – Modul Lucy App Baseline Questionnaire

D5.3 – Diétny modul aplikácie Lucy App

D5.4 – Modul životného štýlu aplikácie Lucy App

D5.5 – Globálny profil pacienta

Chirurgická fenotypizácia pomocou strojového učenia

 

Cieľ 

Cieľom tohto pracovného balíka je vyvinúť nástroj počítačového videnia, ktorý umožní automatické a objektívne potvrdenie diagnózy a posúdenie štádia a rozšírenia endometriózy hodnotené počas laparoskopie. Iba úplná štandardizácia pomocou numerického nástroja umožní spoľahlivé definitívne posúdenie. Anotácia laparoskopických snímok vykonaných chirurgmi umožní technológii strojového učenia automatizovať hodnotenie špecifického skóre endometriózy. Algoritmus bude integrovaný do softvéru SurgAR, aby umožnil hodnotenie r-ASRM skóre v reálnom čase. Skóre r-ASRM získané pomocou trénovaného algoritmu sa porovná so skóre manuálne určeným odbornými chirurgmi na overenie algoritmu a numerického nástroja.

Úlohy 

Úloha 6.1 – Zhromažďovanie videí s metadátami

Úloha 6.2 – Anotácia laparoskopických videí

Úloha 6.3 – Vývoj algoritmu hlbokého učenia na automatickú klasifikáciu r-ASRM

Úloha 6.4 – Hodnotenie algoritmu v reálnom čase

Úloha 6.5 – Klinická validácia algoritmu

Dodávky 

D.6.1 – Súbor údajov laparoskopických rozčlenených videí

D.6.2 – Súbor údajov laparoskopických sémanticky anotovaných obrázkov

D.6.3 – Algoritmus hlbokého učenia na automatické určenie štádia endometriózy

D.6.4 – Softvér založený na počítačovom videní na hodnotenie endometriózy v reálnom čase

Rozšírená realita na zlepšenie laparoskopickej chirurgie

 

Cieľ 

Cieľom tohto pracovného balíka je vytvoriť nástroj počítačového videnia, ktorý umožní automatickú detekciu deliacej roviny okolo endometriotickej lézie, čo si vyžaduje roky skúseností. Iba úplná štandardizácia tohto určovania pomocou numerického nástroja založeného na hlbokom učení umožní vyvinúť spoľahlivé automatické určovanie v reálnom čase. Na tento účel je povinný veľký súbor laparoskopických anotovaných obrázkov (ako vo WP6). To bude zahŕňať rôzne druhy chirurgov, ktorí vykonajú počas a po operácii anotáciu.

Algoritmus bude integrovaný do softvéru SurgAR, aby umožnil nástroj na vedenie rozšírenej reality v reálnom čase, ktorý chirurgovi pomôže nájsť deliace roviny okolo lézie. To uľahčuje úplnú excíziu ochorenia, najmä hlbokej endometriózy.

Úlohy 

Úloha 7.1 – Zhromažďovanie videí s metadátami

Úloha 7.2 – Sémantická anotácia laparoskopických videí

Úloha 7.3 – Algoritmus hlbokého učenia venovaný automatickej detekcii deliacej roviny

Úloha 7.4 – Rozšírená realita na vedenie chirurgov v reálnom čase na laparoskopickej obrazovke

Úloha 7.5 – Integrácia a klinické overenie algoritmu v softvéri SurgAR

Dodávky 

D.7.1 – Súbor údajov laparoskopických rozčlenených videí

D.7.2 – Súbor údajov laparoskopických sémanticky anotovaných obrázkov

D.7.3 – Algoritmus hlbokého učenia na automatické určenie roviny delenia

D.7.4 – Softvér založený na počítačovom videní pre operáciu endometriózy riadenú v reálnom čase

Program sebariadenia

 

Cieľ 

Cieľom tohto pracovného balíka je predchádzať rozvoju problémov s chronickou bolesťou tým, že učí pacientov, ako zvládať a znižovať negatívne fyzické, psychologické a sociálne symptómy podporovaním získavania zručností a zmien adaptívneho správania. V konečnom dôsledku by to mohlo zlepšiť celkovú kvalitu života ľudí s endometriózou.

Úlohy 

Úloha 8.1 – Vývoj online modulov a testovanie realizovateľnosti

Úloha 8.2 – Realizácia randomizovanej kontrolovanej štúdie

Úloha 8.3 – Preklady programu

Úloha 8.4 – Implementácia programu do upravenej Lucy App

Dodávky 

D8.1 – Pilotná verzia MY-ENDO

D8.2 – Overená anglická a maďarská verzia MY-ENDO

D.8.3 – Modul Lucy App MY-ENDO

Šírenie, komunikácia a synergia

 

Cieľ

Cieľom tohto pracovného balíka je zabezpečiť zverejnenie výsledkov projektu pomocou stratégie založenej na vplyve so zameraním na vytvorenie impulzu v konkrétnych fázach prostredníctvom synergií s inými udalosťami, iniciatívami a projektmi súvisiacimi so zdravím a starostlivosťou a so spoločnosťou. WP9 tiež navrhne a implementuje štruktúrovaný rámec strategických a cielených opatrení na propagovanie akcií šírenia pre rôznorodé a komplexné cieľové skupiny. Rámec WP9 pokrýva šírenie, komunikačné využitie výsledkov a synergie a rozvíja sa pomocou mechanizmov obojsmernej výmeny, poháňaných prenosom informácií z projektu FEMaLE a prijímaním od cieľových skupín na integráciu projektu FEMaLE.

Úlohy

Úloha 9.1 – Stratégia a nástroje šírenia a komunikácie

Úloha 9.2 – Akčný plán synergie

Úloha 9.3 – Implementácia a riadenie komunikácie

Úloha 9.4 – Implementácia a riadenie šírenia

Úloha 9.5 – Správa inovácií a duševného vlastníctva

Úloha 9.6 – Využitie výsledkov plán a implementáciu

Dodávky 

D.9.1 – Stratégia šírenia, využívania, komunikácie a synergií

D.9.2 – Diseminačný balík

D.9.3 – Akčný plán synergie

D.9.4 – Plán riadenia inovácií a duševného vlastníctva a podávanie správ

D.9.5 – Využitie plánu výsledkov

Manažment, financie, riziko a kvalita

 

Cieľ 

Tento pracovný balík vytvára rámec riadenia projektov Lean-Agile, ktorý rozdeľuje proces vývoja do zúžených iterácií, aby sa uľahčilo rozhodovanie a riešenie problémov. WP10 koordinuje implementáciu projektu ako celku prostredníctvom zabezpečenia prideľovania zdrojov na základe výsledkov, dolaďovania kalendára aktivít podľa realít implementácie projektu a efektívneho podávania správ všetkým tímom/partnerom. WP10 zabezpečuje spoľahlivé a transparentné riadenie znalostí prostredníctvom praktizovania princípov vyhľadateľných, prístupných, interoperabilných a opätovne použiteľných údajov (FAIR), aby sa zabezpečilo optimalizované zapojenie všetkých partnerov, dostupnosť a priestor na komunikáciu. WP10 sa vyvíja na základe rodovej rovnosti a etického prístupu. WP10 poskytuje Correlate FEMaLE, prispôsobený softvér ako služba (SaaS), ktorý používateľom poskytuje okamžitú transparentnú a rozšírenú vrstvu nad iným online a použiteľným obsahom, súbormi a stránkami, uloženými na neprepojených a rozptýlených súkromných a verejných online platformách. WP10 generuje formuláciu etických požiadaviek projektu. WP10 zabezpečuje rámec etických požiadaviek projektu, čo sú usmernenia na spravovanie osobných údajov, monitorované počas trvania projektu aktivitami rôznych manažérskych fór a etického manažéra projektu.

Úlohy

Úloha 10.1 – Stratégia a nástroje riadenia a implementácie projektu

Úloha 10.2 – Koordinácia projektu a interná komunikácia partnerstva

Úloha 10.3 – Monitorovanie pokroku, kontrola kvality a podávanie správ

Úloha 10.4 – Administratívny a finančný manažment

Úloha 10.5 – Platforma digitálnej správy riadená údajmi

Úloha 10.6 – Manažment znalostí

Dodávky

D.10.1 – Stratégia riadenia a implementácie projektu (dôverná správa)

D.10.2 – Monitorovanie pokroku, kontrola kvality a briefingy (dôverné správy)

D.10.3 – Informácie o administratívnom a finančnom riadení (dôverné správy)

D.10.5 – Smernice a pokyny pre manažment znalostí (dôverné správy)

 

D.10.22 – Datami riadená platforma digitálneho manažmentu M3

D.10.23 – Datami riadená platforma digitálneho manažmentu M11

D.10.33 – Webová stránka ŽENY