Pracovní balíčky

Akční plán řízený směnou a plán udržitelnosti

 

Objektivní 

Cílem tohoto pracovního balíčku je zajistit efektivní dopad projektu, kterým je poskytnout systém pro včasnou diagnostiku a léčbu endometriózy. Aktivity v rámci WP1 poskytují strategii dopadových akcí a plán k zajištění tohoto cíle je plně dosaženo, umožňují upravit, podporovat a zlepšovat akce vyvinuté v rámci všech ostatních WP prostřednictvím monitorování dopadu a hodnocení (IMA) účinnosti výše uvedené akce k provedení změny. WP1 zajišťuje soulad mezi operacemi, metodikami a očekávanými výsledky, včetně plánů rizik a změn. Kromě toho WP1 předpovídá a charakterizuje další výsledky, které nebyly původně plánovány, a zkoumá jejich proveditelnost bez dalších zdrojů. Pravděpodobně všechny ostatní WP, WP1 podporují synergie a koakční mechanismy. WP1 vytváří synergie se srovnatelnými procesy IMA z jiných zdrojů (např. projekty financované EU atd.). Celkově WP1 zajišťuje, že všechny aktivity efektivně splňují každý z 5 očekávaných dopadů výzvy (CEI) s nepřetržitým, systémovým a digitálním procesem monitorování a hodnocení dopadu (IMA), který generuje indikátory poruchy endometriózy a informační listy.

Úkoly

Úkol 1.1 – Vytvořte akční strategii dopadu projektu 

Úkol 1.2 – Vývoj a pilotní provoz nákladově efektivních metod IMA

Dodávky 

D1.1 – Akční strategie dopadu projektu

D1.2 – Nákladově efektivní metody IMA

D1.3 – Všechny zprávy WP IMA M6

D1.4 – Všechny zprávy WP IMA M12

Etika, gender, inkluze, RRI a otevřená věda

 

Objektivní 

Hlavním cílem tohoto pracovního balíčku je poskytnout komplexní rámec pro zajištění rozvoje projektu a výsledky jsou v souladu s myšlenkou Evropské unie o inkluzivní, inovativní a reflexivní společnosti. WP vytváří reflexní aktivity a debaty o občanských potřebách a realitě, hodnotách a očekáváních týkajících se inovací, politik a veřejných záležitostí a do určité míry výzkumu a vývoje. Klíčové oblasti spojující klíčové principy společenských a humanitních věd, etiku, genderové přístupy, inkluzi, RRI a otevřenou vědu jsou zkoumány s cílem vytvořit transparentní a etický rámec, který přispěje k včasné diagnostice a léčbě endometriózy (EDTE) z pohledu společenských a humanitních věd. , např. celoživotní veřejné zdraví, kulturně citlivé programy zdraví populace, komunitní participativní výzkum, bioetika, nerovnosti, zapojení veřejnosti atd.

Celkově se WP2 zaměřuje na překonání EDTE bariér souvisejících s celou společností, na podporu efektivity inovací zaměřených na občany, transparentnosti a účasti.

Úkoly

Úkol 2.1 – Pokyny pro kód projektu

Úkol 2.2 – Etický rámec pro EDTE

Úkol 2.3 – Genderově orientovaný a inkluzivní rámec pro EDTE

Úkol 2.4 – Rámec řízený RRI a Open Sciences pro EDTE

Dodávky 

D2.1 – Pokyny pro kód projektu

D2.2 – Bílá kniha o systémech etického zdraví a péče

D2.3 – Bílá kniha o genderově orientovaných a inkluzivních systémech zdravotnictví a péče

D2.4 – Bílá kniha o systémech zdravotnictví a péče orientovaných na RRI a otevřenou vědu

Klinická a psychosociální fenotypizace

 

Objektivní 

Tento pracovní balíček si klade za cíl odhadnout prevalenci a geografickou distribuci symptomů podobných endometrióze v Dánsku a Skotsku. To zahrnuje vývoj a srovnání popisu fenotypu žen hlásících příznaky podobné endometrióze u žen s diagnózou endometriózy a bez ní. Budou odhadnuty zdravotní a sociální důsledky diagnostického zpoždění pro jednotlivce a společnost.

Úkoly 

Úkol 3.1 – Vývoj a validace základního dotazníku

Úkol 3.2 – Studie prevalence a geografického rozšíření

Úkol 3.3 – Důsledky související s diagnostickým zpožděním

Dodávky 

D3.1 – Základní dotazník

Klasifikátor rizika a biologické podtypy

 

Objektivní 

Tento pracovní balíček si klade za cíl identifikovat rizikové faktory specifické pro podtypy a získat přehled o možných nových cílech pro drogy nebo o možnostech opětovného použití drog. To bude provedeno ověřením a zpřesněním biologických podtypů ve dvou nezávislých kohortách. Na základě stratifikace lidí s endometriózou s vysokým rozlišením pomocí SMOP budou vyvinuty a demonstrovány dva nástroje na podporu klinického rozhodování: 

1. nástroj stratifikace rizika, který využívá geny ke klasifikaci žen na vysoké a nízké riziko endometriózy, 

2. multimarkerový podpis, který dokáže rozlišit biologické podtypy a má potenciál usnadnit společné rozhodování a vést volbu léčby endometriózy v kombinaci s dalšími informacemi.

Úkoly

Úkol 4.1 – Klasifikátor rizik

Úkol 4.2 – Identifikujte podtypy endometriózy

Úkol 4.3 – Ověřte a zpřesněte podtypy endometriózy v nezávislých kohortách

Úkol 4.4 – Nástroje pro podporu klinického rozhodování (CDS).

Dodávky 

D4.1 – Klasifikátor rizik

D4.2 – Biologické markery

D4.3 – Charakteristiky podtypu

D4.4 – Nástroje pro podporu klinického rozhodování

Digitální monitorování zdraví a aplikace Lucy

 

Objektivní 

WP5 si klade za cíl identifikovat vzorce životního stylu a environmentální faktory související s endometriózou v Dánsku, Maďarsku, Skotsku a Švédsku. Mobilní zdravotní aplikace FEMaLE, budova stávající aplikace Lucy, bude sloužit k monitorování endometriózy, mentální (např. stres, úzkost a deprese) a fyzické aktivity a faktorů prostředí, aby bylo možné klasifikovat jakékoli vzorce chování, které jsou základem klinických projevů lidé s endometriózou související se stresem a problémy s neplodností a nutričními a dalšími faktory životního stylu. Hlavním výstupem bude vývoj profilů pacientů a strukturovaných klinických dat.

Úkoly 

Úkol 5.1 – Přeložte a ověřte aplikaci Lucy v Dánsku, Skotsku a Švédsku

Úkol 5.2 – Longitudinální studie usnadněná Lucy App

Úkol 5.3 – Vypracujte modul stravování a životního stylu

Úkol 5.4 – Rizikový profil pacienta generovaný SMOP

Dodávky 

D.5.1 – Překlad aplikace Lucy App

D5.2 – Modul Lucy App Baseline Questionnaire

D5.3 – Dietní modul aplikace Lucy App

D5.4 – Modul životního stylu aplikace Lucy App

D5.5 – Globální profil pacienta

Chirurgické fenotypování pomocí strojového učení

 

Objektivní 

Tento pracovní balíček si klade za cíl vyvinout nástroj počítačového vidění, který umožní automatické a objektivní potvrzení diagnózy a posouzení stadia a rozšíření endometriózy hodnocené během laparoskopie. Pouze úplná standardizace pomocí numerického nástroje umožní spolehlivé definitivní posouzení. Anotace laparoskopických snímků provedených chirurgy umožní technologii strojového učení automatizovat vyhodnocení specifického skóre endometriózy. Algoritmus bude integrován do softwaru SurgAR, aby bylo možné v reálném čase vyhodnotit skóre r-ASRM. Skóre r-ASRM získané pomocí trénovaného algoritmu bude porovnáno se skóre manuálně stanoveným odbornými chirurgy za účelem ověření algoritmu a numerického nástroje.

Úkoly 

Úloha 6.1 – Sběr videí s metadaty

Úkol 6.2 – Anotace laparoskopických videí

Úkol 6.3 – Vývoj algoritmu hlubokého učení pro automatickou klasifikaci r-ASRM

Úkol 6.4 – Hodnocení algoritmu v reálném čase

Úkol 6.5 – Klinická validace algoritmu

Dodávky 

D.6.1 – Soubor dat laparoskopických dělených videí

D.6.2 – Soubor dat laparoskopických sémanticky anotovaných snímků

D.6.3 – Algoritmus hlubokého učení pro automatické určení stadia endometriózy

D.6.4 – Software založený na počítačovém vidění pro hodnocení endometriózy v reálném čase

Rozšířená realita pro zlepšení laparoskopické chirurgie

 

Objektivní 

Tento pracovní balíček si klade za cíl vytvořit nástroj počítačového vidění, který umožňuje automatickou detekci dělicí roviny kolem endometriotické léze, což vyžaduje roky zkušeností. Pouze úplná standardizace tohoto určování pomocí numerického nástroje založeného na hlubokém učení umožní vyvinout spolehlivé automatické určování v reálném čase. Pro tento účel je povinný velký laparoskopický anotovaný soubor obrazových dat (jako ve WP6). To bude zahrnovat různé druhy chirurgů, kteří během operace a po ní provedou anotaci.

Algoritmus bude integrován do softwaru SurgAR, aby umožnil v reálném čase naváděcí nástroj s rozšířenou realitou, který chirurgovi pomůže najít dělicí roviny kolem léze. To usnadňuje úplnou excizi onemocnění, zejména hluboké endometriózy.

Úkoly 

Úkol 7.1 – Sběr videí s metadaty

Úkol 7.2 – Sémantická anotace laparoskopických videí

Úloha 7.3 – Algoritmus hlubokého učení věnovaný automatické detekci dělicí roviny

Úkol 7.4 – Rozšířená realita pro vedení chirurgů v reálném čase na laparoskopické obrazovce

Úkol 7.5 – Integrace a klinické ověření algoritmu v softwaru SurgAR

Dodávky 

D.7.1 – Soubor dat laparoskopických dělených videí

D.7.2 – Soubor dat laparoskopických sémanticky anotovaných snímků

D.7.3 – Algoritmus hlubokého učení pro automatické určení roviny dělení

D.7.4 – Software založený na počítačovém vidění pro řízenou chirurgii endometriózy v reálném čase

Program samosprávy

 

Objektivní 

Tento pracovní balíček si klade za cíl předcházet rozvoji problémů s chronickou bolestí tím, že učí pacienty, jak zvládat a redukovat negativní fyzické, psychologické a sociální symptomy podporou získávání dovedností a změn adaptivního chování. V konečném důsledku by to mohlo zlepšit celkovou kvalitu života lidí s endometriózou.

Úkoly 

Úkol 8.1 – Vývoj online modulů a testování proveditelnosti

Úkol 8.2 – Provedení randomizované kontrolované studie

Úkol 8.3 – Překlady programu

Úkol 8.4 – Implementace programu do upravené Lucy App

Dodávky 

D8.1 – Pilotní verze MY-ENDO

D8.2 – Ověřená anglická a maďarská verze MY-ENDO

D.8.3 – Modul Lucy App MY-ENDO

Šíření, komunikace a synergie

 

Objektivní

Tento pracovní balíček si klade za cíl zajistit zveřejnění výsledků projektu pomocí strategie zaměřené na dopad se zaměřením na vytvoření impulsu v konkrétních fázích prostřednictvím synergií s dalšími akcemi, iniciativami a projekty souvisejícími se zdravím a péčí a společností. WP9 také navrhne a zavede strukturovaný rámec strategických a cílených opatření pro propagaci akcí šíření různorodým a komplexním cílovým skupinám. Rámec WP9 pokrývá šíření, komunikační využití výsledků a synergií a rozvíjí se s mechanismy obousměrné výměny, poháněné přenosem informací z projektu FEMaLE a přijetím od cílových skupin k integraci projektu FEMaLE.

Úkoly

Úkol 9.1 – Strategie a nástroje šíření a komunikace

Úkol 9.2 – Akční plán synergií

Úkol 9.3 – Implementace a řízení komunikace

Úkol 9.4 – Implementace a řízení šíření

Úkol 9.5 – Inovace a správa duševního vlastnictví

Úkol 9.6 – Využití výsledků naplánovat a implementovat

Dodávky 

D.9.1 – Strategie šíření, využívání, komunikace a synergií

D.9.2 – Balíček šíření

D.9.3 – Akční plán synergií

D.9.4 – Plán řízení inovací a duševního vlastnictví a výkaznictví

D.9.5 – Využití plánu výsledků

Management, finance, riziko a kvalita

 

Objektivní 

Tento pracovní balíček vytváří rámec pro řízení projektů Lean-Agile, který rozděluje proces vývoje do zúžených iterací, aby se usnadnilo rozhodování a řešení problémů. WP10 koordinuje implementaci projektu jako celku prostřednictvím zajištění přidělení zdrojů na základě výsledků, dolaďování kalendáře činností podle realit implementace projektu a efektivního podávání zpráv všem týmům/partnerům. WP10 zajišťuje řádnou a transparentní základnu pro správu znalostí prostřednictvím uplatňování principů dohledatelných, přístupných, interoperabilních a opakovaně použitelných dat (FAIR), aby zajistila optimalizované zapojení všech partnerů, dostupnost a prostor pro komunikaci. WP10 se vyvíjí s přístupem řízeným genderovou rovností a etickým přístupem. WP10 poskytuje Correlate FEMaLE, přizpůsobený software jako služba (SaaS), který uživatelům poskytuje okamžitou transparentní a rozšířenou vrstvu nad jiným online a použitelným obsahem, soubory a stránkami, uloženými v a napříč nepropojenými a rozptýlenými soukromými a veřejnými online platformami. WP10 generuje formulaci etických požadavků projektu. WP10 zajišťuje rámec etických požadavků projektu, což jsou směrnice pro správu osobních údajů, monitorované po celou dobu trvání projektu aktivitami různých manažerských fór a manažera pro etiku projektu.

Úkoly

Úkol 10.1 – Projektové řízení a implementační strategie a nástroje

Úkol 10.2 – Koordinace projektu a interní komunikace partnerství

Úkol 10.3 – Monitorování pokroku, kontrola kvality a podávání zpráv

Úkol 10.4 – Administrativní a finanční řízení

Úkol 10.5 – Platforma digitální správy řízená daty

Úkol 10.6 – Management znalostí

Dodávky

D.10.1 – Projektové řízení a strategie implementace (důvěrná zpráva)

D.10.2 – Monitorování pokroku, kontrola kvality a briefingy (důvěrné zprávy)

D.10.3 – Informace o administrativním a finančním řízení (důvěrné zprávy)

D.10.5 – Pokyny a pokyny pro řízení znalostí (důvěrné zprávy)

 

D.10.22 – Datově řízená platforma pro digitální správu M3

D.10.23 – Datově řízená platforma pro digitální správu M11

D.10.33 – Web pro ženy