Arbetspaket

Skiftsdriven handlings- och hållbarhetsplan

 

Mål 

Detta arbetspaket syftar till att säkra projektets effektiva effektåtgärd som är att leverera ett system för tidig diagnos och behandling av endometrios. Aktiviteter under WP1 levererar strategin och planen för effektåtgärder för att säkerställa att detta mål uppnås fullt ut, gör det möjligt att justera, främja och förbättra åtgärder som utvecklats under alla andra WP via effektövervakning och bedömning (IMA) av ovannämnda åtgärds effektivitet för att göra förändringar. WP1 säkerställer överensstämmelse mellan verksamhet, metoder och förväntade resultat, inklusive en risk och förändringsplaner. Dessutom prognostiserar och karakteriserar WP1 ytterligare resultat som inte var planerade initialt och undersöker deras genomförbarhet utan ytterligare resurser. Sannolikt främjar alla andra WP, WP1 synergier och samverkansmekanismer. WP1 genererar synergier med jämförbara IMA-processer från andra källor (t.ex. EU-finansierade projekt, etc.). Sammantaget säkerställer WP1 att alla aktiviteter effektivt möter var och en av utlysningens 5 förväntade effekter (CEI) med en fortsatt, systemisk och digitalt baserad process för övervakning och utvärdering (IMA) som genererar indikatorer för endometriosstörningar och faktabladsinstrument.

Uppgifter

Uppgift 1.1 – Generera strategin för projektets effektåtgärd 

Uppgift 1.2 – Utveckling och pilot av kostnadseffektiva IMA-metoder

Leveranser 

D1.1 – Handlingsstrategi för projekteffekter

D1.2 – Kostnadseffektiva IMA-metoder

D1.3 – Alla WP IMA-rapporter M6

D1.4 – Alla WP IMA-rapporter M12

Etik, genus, inkludering, RRI och Open Science

 

Mål 

Huvudsyftet med detta arbetspaket är att tillhandahålla en heltäckande ram för att säkerställa projektutvecklingen och resultaten är i linje med Europeiska unionens idé om ett inkluderande, innovativt och reflekterande samhälle. WP genererar reflektionsaktiviteter och debatter om medborgarnas behov och verklighet, värderingar och förväntningar gällande innovation, policys och offentliga angelägenheter, och i viss mån forskning och utveckling. Nyckelområden som förbinder samhällsvetenskap och humaniora nyckelprinciper, etik, genussynsätt, inkludering, RRI och öppen vetenskap utforskas för att utveckla en transparent och etisk ram för att bidra till tidig diagnos och behandling av endometrios (EDTE) under perspektivet av samhällsvetenskap och humaniora t.ex. folkhälsa i livet, kulturellt känsliga folkhälsoprogram, samhällsbaserad deltagande forskning, bioetik, ojämlikheter, allmänhetens engagemang, etc.

Sammantaget syftar WP2 till att övervinna EDTE-barriärer relaterade till samhället i stort, för att främja effektiviteten i medborgarcentrerad innovation, transparens och delaktighet.

Uppgifter

Uppgift 2.1 – Riktlinjer för projektkod

Uppgift 2.2 – Etiskt ramverk för EDTE

Uppgift 2.3 – Genusbaserat och inkluderingsdrivet ramverk för EDTE

Uppgift 2.4 – RRI och Open Sciences driven ramverk för EDTE

Leveranser 

D2.1 – Riktlinjer för projektkod

D2.2 – Vitbok om etiska hälso- och vårdsystem

D2.3 – Vitbok om könsbaserade och inkluderande hälso- och vårdsystem

D2.4 – Vitbok om RRI-orienterade och Open Science vård- och omsorgssystem

Klinisk och psykosocial fenotypning

 

Mål 

Detta arbetspaket syftar till att uppskatta prevalensen och den geografiska fördelningen av endometriosliknande symtom i Danmark och Skottland. Detta inkluderar utveckling och jämförelse av en fenotypbeskrivning av kvinnor som rapporterar endometriosliknande symtom för kvinnor med och utan endometriosdiagnos. De hälsorelaterade och sociala konsekvenserna av diagnostisk försening för individen och samhället kommer att uppskattas.

Uppgifter 

Uppgift 3.1 – Utveckling och validering av baslinjeenkät

Uppgift 3.2 – Studie om prevalens och geografisk spridning

Uppgift 3.3 – Konsekvenser relaterade till diagnostisk fördröjning

Leveranser 

D3.1 – Baslinjefrågeformulär

Riskklassificerare och biologiska subtyper

 

Mål 

Detta arbetspaket syftar till att identifiera subtypspecifika riskfaktorer och få insikt i möjliga nya läkemedelsmål eller möjligheter för läkemedelsanvändning. Detta kommer att göras genom att validera och förfina biologiska subtyper i två oberoende kohorter. Baserat på högupplöst stratifiering av personer med endometrios, med hjälp av SMOP, kommer två kliniska beslutsstödsverktyg att utvecklas och demonstreras: 

1. Riskstratifieringsverktyg som använder gener för att klassificera kvinnor i hög och låg risk för endometrios, 

2. multimarkörsignatur som kan särskilja biologiska subtyper och har potential att underlätta gemensamt beslutsfattande och vägleda behandlingsval av endometrios i kombination med annan information.

Uppgifter

Uppgift 4.1 – Riskklassificerare

Uppgift 4.2 – Identifiera subtyper av endometrios

Uppgift 4.3 – Validera och förfina subtyper av endometrios i oberoende kohorter

Uppgift 4.4 – Verktyg för kliniskt beslutsstöd (CDS).

Leveranser 

D4.1 – Riskklassificerare

D4.2 – Biologiska markörer

D4.3 – Subtypegenskaper

D4.4 – Kliniska beslutsstödsverktyg

Digital hälsoövervakning och Lucy-appen

 

Mål 

WP5 syftar till att identifiera livsstilsmönster och miljöfaktorer relaterade till endometrios i Danmark, Ungern, Skottland och Sverige. Den mobila hälsoappen FEMALE, som bygger på den befintliga Lucy-appen, kommer att användas för att övervaka självrapporterad endometrios, mental (t.ex. stress, ångest och depression) och fysisk aktivitet och miljöfaktorer för att klassificera eventuella beteendemönster som ligger bakom kliniska manifestationer i personer med endometrios relaterad till stress och infertilitetsproblem och näringsmässiga och andra livsstilsfaktorer. Den huvudsakliga produktionen kommer att vara utvecklingen av patientprofiler och strukturerade kliniska data.

Uppgifter 

Uppgift 5.1 – Översätt och validera Lucy-appen i Danmark, Skottland och Sverige

Uppgift 5.2 – Longitudinell studie som underlättas av Lucy-appen

Uppgift 5.3 – Utveckla kost- och livsstilsmodulen

Uppgift 5.4 – Patientriskprofil genererad av SMOP

Leveranser 

D.5.1 – Översättning av Lucy-appen

D5.2 – Lucy App Baseline Questionnaire-modul

D5.3 – Dietmodul i Lucy-appen

D5.4 – Livsstilsmodul i Lucy-appen

D5.5 – Patient global profil

Kirurgisk fenotypning med hjälp av maskininlärning

 

Mål 

Detta arbetspaket syftar till att utveckla ett datorseendeverktyg som möjliggör en automatisk och objektiv bekräftelse av diagnosen och bedömningen av stadium och förlängning av endometrios som utvärderas under laparoskopi. Endast fullständig standardisering, med hjälp av ett numeriskt verktyg, kommer att möjliggöra en tillförlitlig definitiv bedömning. Anteckningen av de laparoskopiska bilderna som utförs av kirurger kommer att göra det möjligt för maskininlärningsteknik att automatisera utvärderingen av den endometriosspecifika poängen. Algoritmen kommer att integreras i SurgAR-mjukvaran för att möjliggöra en realtidsbedömning av r-ASRM-poängen. r-ASRM-poängen som erhålls med den tränade algoritmen kommer att jämföras med poängen som bestäms manuellt av expertkirurgerna för att validera algoritmen och det numeriska verktyget.

Uppgifter 

Uppgift 6.1 – Samla in videor med metadata

Uppgift 6.2 – Annotering av laparoskopiska videor

Uppgift 6.3 – Utveckla algoritm för djupinlärning till automatisk r-ASRM-klassificering

Uppgift 6.4 – Realtidsbedömning av algoritm

Uppgift 6.5 – Klinisk validering av algoritmen

Leveranser 

D.6.1 – Datauppsättning av laparoskopiska dikomiserade videor

D.6.2 – Datauppsättning av laparoskopiska semantiskt kommenterade bilder

D.6.3 – Algoritm för djupinlärning för att automatiskt bestämma stadium av endometrios

D.6.4 – Computer vision-baserad programvara för realtidsbedömning av endometrios

Augmented reality för att förbättra laparoskopisk kirurgi

 

Mål 

Detta arbetspaket syftar till att skapa ett datorseendeverktyg som möjliggör automatisk detektering av delningsplanet runt den endometriotiska lesionen, vilket kräver år av expertis. Endast en fullständig standardisering av denna bestämning med hjälp av ett djupinlärningsbaserat numeriskt verktyg kommer att göra det möjligt att utveckla en tillförlitlig automatisk realtidsbestämning. För detta ändamål är en stor laparoskopisk kommenterad bilduppsättning obligatorisk (som i WP6). Detta kommer att involvera olika typer av kirurger att utföra anteckningen under och efter operationen.

Algoritmen kommer att integreras i SurgAR-mjukvaran för att möjliggöra ett realtidsverktyg för augmented reality-vägledning som hjälper kirurgen att hitta delplanen runt lesionen. Detta underlättar fullständig excision av sjukdomen, särskilt djup endometrios.

Uppgifter 

Uppgift 7.1 – Samla in videor med metadata

Uppgift 7.2 – Semantisk annotering av laparoskopiska videor

Uppgift 7.3 – Algoritm för djupinlärning avsedd för automatisk detektering av divisionsplan

Uppgift 7.4 – Augmented reality för att vägleda kirurger i realtid på den laparoskopiska skärmen

Uppgift 7.5 – Integration och klinisk validering av algoritmen i SurgAR mjukvara

Leveranser 

D.7.1 – Datauppsättning av laparoskopiska dikomiserade videor

D.7.2 – Datauppsättning av laparoskopiska semantiskt kommenterade bilder

D.7.3 – Deep learning-algoritm för att automatiskt bestämma divisionsplanet

D.7.4 – Datorseende-baserad programvara för realtidsstyrd operation av endometrios

Självförvaltningsprogram

 

Mål 

Detta arbetspaket syftar till att förebygga utvecklingen av kroniska smärtproblem genom att lära patienter hur man hanterar och minskar de negativa fysiska, psykologiska och sociala symtomen genom att uppmuntra kompetensförsörjning och adaptiva beteendeförändringar. I slutändan kan detta förbättra den övergripande livskvaliteten hos personer med endometrios.

Uppgifter 

Uppgift 8.1 – Utveckling av onlinemoduler och genomförbarhetstestning

Uppgift 8.2 – Genomföra en randomiserad kontrollerad studie

Uppgift 8.3 – Översättningar av programmet

Uppgift 8.4 – Implementering av programmet i den modifierade Lucy-appen

Leveranser 

D8.1 – Pilotversion av MY-ENDO

D8.2 – Validerad engelska och ungerska versioner av MY-ENDO

D.8.3 – Lucy App MY-ENDO-modul

Spridning, kommunikation och synergier

 

Mål

Detta arbetspaket syftar till att säkra offentliggörandet av projektets resultat med en effektdriven strategi, med fokus på att skapa momentum i specifika skeden via synergier med andra vård- och omsorgs- och samhällsrelaterade evenemang, initiativ och projekt. WP9 kommer också att utarbeta och implementera ett strukturerat ramverk av strategiska och riktade åtgärder för att offentliggöra spridningsåtgärder till de olika och heltäckande målgrupperna. WP9-ramverket täcker spridning, kommunikationsutnyttjande av resultat och synergier och utvecklas med tvåvägsutbytesmekanismer, drivna av överföringen av information från projektet FEMaLE och av upptagandet från målgrupp för att integrera projektet FEMaLE.

Uppgifter

Uppgift 9.1 – Spridnings- och kommunikationsstrategi och verktyg

Uppgift 9.2 – Handlingsplan för synergier

Uppgift 9.3 – Kommunikationsimplementering och ledning

Uppgift 9.4 – Spridning genomförande och förvaltning

Uppgift 9.5 – Innovation och förvaltning av immateriella rättigheter

Uppgift 9.6 – Utnyttjande av resultat planera en implementering

Leveranser 

D.9.1 – Spridnings-, utnyttjande-, kommunikations- och synergistrategi

D.9.2 – Spridningspaket

D.9.3 – Handlingsplan för synergier

D.9.4 – Förvaltningsplan för innovation och immateriella rättigheter och rapportering

D.9.5 – Utnyttjande av resultatplan

Ledning, ekonomi, risk och kvalitet

 

Mål 

Detta arbetspaket genererar ett Lean-Agil-projektledningsramverk som separerar utvecklingsprocessen i smalare iterationer för att underlätta beslutsfattande och problemlösning. WP10 samordnar projektets genomförande som helhet genom att säkerställa en resultatdriven tilldelning av resurser, finjustera aktivitetskalendern enligt projektets genomföranderealitet och rapportera effektivt till alla team/partners. WP10 säkrar en sund och transparent baslinje för kunskapshantering genom att praktisera principerna för hittabar, tillgänglig, interoperabel och återanvändbar data (FAIR), för att ge en optimerad inkludering av alla partners engagemang, tillgänglighet och utrymme för att kommunicera. WP10 utvecklas med ett jämställdhetsdrivet och etiskt driven synsätt. WP10 levererar Correlate FEMaLE, en skräddarsydd mjukvara som en tjänst (SaaS) som ger användarna ett omedelbart transparent och utökat lager över annat online- och handlingsbart innehåll, filer och sidor, lagrat i och över oanslutna och spridda privata och offentliga onlineplattformar. WP10 genererar projektets formulering om etikkrav. WP10 säkerställer projektets ramverk för etikkrav, som är riktlinjer för att hantera personuppgifter, som övervakas under hela projektets varaktighet av aktiviteter från olika ledningsforum och projektets etikchef.

Uppgifter

Uppgift 10.1 – Projektledning och implementeringsstrategi och verktyg

Uppgift 10.2 – Projektkoordinering och partnerskapsintern kommunikation

Uppgift 10.3 – Framstegsövervakning, kvalitetskontroll och rapportering

Uppgift 10.4 – Administrativ och ekonomisk förvaltning

Uppgift 10.5 – Datadriven digital förvaltningsplattform

Uppgift 10.6 – Kunskapshantering

Leveranser

D.10.1 – Projektledning och implementeringsstrategi (konfidentiell rapport)

D.10.2 – Framstegsövervakning, kvalitetskontroll och information (konfidentiella rapporter)

D.10.3 – Information om administrativ och ekonomisk förvaltning (konfidentiella rapporter)

D.10.5 – Riktlinjer och instruktioner för kunskapshantering (konfidentiella rapporter)

 

D.10.22 – Datadriven digital förvaltningsplattform M3

D.10.23 – Datadriven digital förvaltningsplattform M11

D.10.33 – KVINNLIG webbplats