Arbejdspakker

Skiftsdrevet handlings- og bæredygtighedsplan

 

Objektiv 

Denne arbejdspakke har til formål at sikre projektets effektive effekthandling, som skal levere et system til tidlig diagnose og behandling af endometriose. Aktiviteter under WP1 leverer virkningshandlingsstrategien og planen for at sikre, at dette mål er fuldt ud nået, gør det muligt at justere, fremme og forbedre aktioner udviklet under alle andre WP via effektovervågning og -vurdering (IMA) af førnævnte handlings effektivitet til at skabe forandring. WP1 sikrer overensstemmelse mellem operationer, metoder og forventede resultater, inkorporerer en risiko og forandringsplaner. Derudover forudsiger og karakteriserer WP1 yderligere resultater, der ikke var planlagt i starten, og undersøger deres gennemførlighed uden yderligere ressourcer. Sandsynligvis fremmer alle andre WP, WP1 synergier og samarbejdsmekanismer. WP1 genererer synergier med sammenlignelige IMA-processer fra andre kilder (f.eks. EU-finansierede projekter osv.). Alt i alt sikrer WP1, at alle aktiviteter effektivt opfylder hver af opkaldets 5 forventede effekt (CEI) med en fortsat, systemisk og digital-baseret effektovervågning og -vurdering (IMA) proces, der genererer endometriose-lidelser indikatorer og faktaark-instrumenter.

Opgaver

Opgave 1.1 – Generer strategien for projektets virkningshandling 

Opgave 1.2 – Udvikling og pilot af omkostningseffektive IMA metoder

Leverancer 

D1.1 – Handlingsstrategi for projektpåvirkning

D1.2 – Omkostningseffektive IMA-metoder

D1.3 – Alle WP IMA-rapporter M6

D1.4 – Alle WP IMA-rapporter M12

D1.7 – All WP IMA reports M30

Etik, køn, inklusion, RRI og Open Science

 

Objektiv 

Denne arbejdspakkes hovedformål er at give en omfattende ramme for at sikre projektudviklingen, og resultaterne er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions idé om et inkluderende, innovativt og reflekteret samfund. WP genererer refleksionsaktiviteter og debatter om borgernes behov og realiteter, værdier og forventninger vedrørende innovation, politikker og public affairs, og til en vis grad forskning og udvikling. Nøgleområder, der forbinder samfundsvidenskab og humaniora nøgleprincipper, etik, kønstilgange, inklusion, RRI og Open Science udforskes for at udvikle en gennemsigtig og etisk ramme for at bidrage til tidlig diagnose og behandling af endometriose (EDTE) under samfundsvidenskabernes og humanistiske perspektiv. fx folkesundhed i livsforløbet, kulturelt følsomme befolkningssundhedsprogrammer, samfundsbaseret deltagende forskning, bioetik, uligheder, offentligt engagement osv.

Alt i alt sigter WP2 på at overvinde EDTE-barrierer relateret til samfundet som helhed for at fremme effektiviteten i borgercentreret innovation, gennemsigtighed og deltagelse.

Opgaver

Opgave 2.1 – Projektkode retningslinjer

Opgave 2.2 – Etiske rammer for EDTE

Opgave 2.3 – Kønsbaseret og inklusionsdrevet ramme for EDTE

Opgave 2.4 – RRI og Open Sciences drevet ramme for EDTE

Leverancer 

D2.1 – Projektkode retningslinjer

D2.2 – Hvidbog om etiske sundheds- og plejesystemer

D2.3 – Hvidbog om kønsbaserede og inkluderende sundheds- og omsorgssystemer

D2.4 – Hvidbog om RRI-orienterede og Open Science sundheds- og omsorgssystemer

Klinisk og psykosocial fænotyping

 

Objektiv 

Denne arbejdspakke har til formål at estimere prævalensen og den geografiske fordeling af endometriose-lignende symptomer i Danmark og Skotland. Dette omfatter udvikling og sammenligning af en fænotypebeskrivelse af kvinder, der rapporterer endometriose-lignende symptomer for kvinder med og uden en endometriosediagnose. De sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af diagnostisk forsinkelse for individet og samfundet vil blive estimeret.

Opgaver 

Opgave 3.1 – Udvikling og validering af baseline spørgeskema

Opgave 3.2 – Undersøgelse om prævalens og geografisk fordeling

Opgave 3.3 – Konsekvenser relateret til diagnostisk forsinkelse

Leverancer 

D3.1 – Baseline-spørgeskema

Risikoklassifikator og biologiske undertyper

 

Objektiv 

Denne arbejdspakke har til formål at identificere undertypespecifikke risikofaktorer og få indsigt i mulige nye lægemiddelmål eller muligheder for genbrug af lægemidler. Dette vil ske ved at validere og forfine biologiske undertyper i to uafhængige kohorter. Baseret på højopløsningsstratificering af mennesker med endometriose, ved hjælp af SMOP, vil to kliniske beslutningsstøtteværktøjer blive udviklet og demonstreret: 

1. risikostratificeringsværktøj, der bruger gener til at klassificere kvinder i høj og lav risiko for endometriose, 

2. multimarkørsignatur, der kan skelne biologiske undertyper og har potentiale til at lette fælles beslutningstagning og vejlede behandlingsvalg af endometriose i kombination med anden information.

Opgaver

Opgave 4.1 – Risikoklassificering

Opgave 4.2 – Identificer endometriose undertyper

Opgave 4.3 – Validere og forfine endometriose undertyper i uafhængige kohorter

Opgave 4.4 – Clinical decision support (CDS) værktøjer

Leverancer 

D4.1 – Risikoklassificering

D4.2 – Biologiske markører

D4.3 – Undertypekarakteristika

D4.4 – Kliniske beslutningsstøtteværktøjer

Digital sundhedsovervågning og Lucy-appen

 

Objektiv 

WP5 har til formål at identificere livsstilsmønstre og miljøfaktorer relateret til endometriose i Danmark, Ungarn, Skotland og Sverige. FEMaLE mobile sundhedsapp, der bygger på den eksisterende Lucy App, vil blive brugt til at overvåge selvrapporteret endometriose, mental (f.eks. stress, angst og depression) og fysisk aktivitet og miljøfaktorer for at klassificere eventuelle adfærdsmønstre, der ligger til grund for kliniske manifestationer i mennesker med endometriose relateret til stress og infertilitetsproblemer og ernæringsmæssige og andre livsstilsfaktorer. Det primære output vil være udvikling af patientprofiler og strukturerede kliniske data.

Opgaver 

Opgave 5.1 – Oversæt og valider Lucy-appen i Danmark, Skotland og Sverige

Opgave 5.2 – Longitudinel undersøgelse faciliteret af Lucy-appen

Opgave 5.3 – Udvikle kost- og livsstilsmodulet

Opgave 5.4 – Patientrisikoprofil genereret af SMOP

Leverancer 

D.5.1 – Oversættelse af Lucy App

D5.2 – Lucy App Baseline Spørgeskemamodul

D5.3 – Kostmodul i Lucy-appen

D5.4 – Livsstilsmodul i Lucy-appen

D5.5 – Patient global profil

Kirurgisk fænotypning ved hjælp af maskinlæring

 

Objektiv 

Denne arbejdspakke har til formål at udvikle et computervisionsværktøj, der muliggør en automatisk og objektiv bekræftelse af diagnosen og vurderingen af endometriosestadiet og -udvidelsen evalueret under laparoskopi. Kun fuldstændig standardisering ved hjælp af et numerisk værktøj vil tillade en pålidelig endelig vurdering. Annoteringen af de laparoskopiske billeder udført af kirurger vil gøre det muligt for maskinlæringsteknologi at automatisere evalueringen af den endometriosespecifikke score. Algoritmen vil blive integreret i SurgAR-softwaren for at tillade en realtidsvurdering af r-ASRM-score. r-ASRM-scoren opnået ved hjælp af den trænede algoritme vil blive sammenlignet med den score, der manuelt er bestemt af ekspertkirurger for at validere algoritmen og det numeriske værktøj.

Opgaver 

Opgave 6.1 – Indsamling af videoer med metadata

Opgave 6.2 – Annotering af laparoskopiske videoer

Opgave 6.3 – Udvikling af dyb læringsalgoritme til automatisk r-ASRM klassificering

Opgave 6.4 – Realtidsvurdering af algoritme

Opgave 6.5 – Klinisk validering af algoritmen

Leverancer 

D.6.1 – Datasæt af laparoskopiske dikomiserede videoer

D.6.2 – Datasæt af laparoskopiske semantisk kommenterede billeder

D.6.3 – Dyb indlæringsalgoritme til automatisk at bestemme stadiet af endometriose

D.6.4 – Computervisionsbaseret software til realtidsvurdering af endometriose

Augmented reality for at forbedre laparoskopisk kirurgi

 

Objektiv 

Denne arbejdspakke har til formål at skabe et computervisionsværktøj, der muliggør automatisk detektering af deleplanet omkring den endometriotiske læsion, hvilket kræver mange års ekspertise. Kun en fuldstændig standardisering af denne bestemmelse ved hjælp af et dybt indlæringsbaseret numerisk værktøj vil tillade at udvikle en pålidelig automatisk realtidsbestemmelse. Til dette formål er et stort laparoskopisk kommenteret billeddatasæt obligatorisk (som i WP6). Dette vil involvere forskellige slags kirurger til at udføre annoteringen under og efter operationen.

Algoritmen vil blive integreret i SurgAR-softwaren for at tillade et real-time augmented reality-vejledningsværktøj, der hjælper kirurgen med at finde delingsplanerne omkring læsionen. Dette letter fuldstændig udskæring af sygdommen, især dyb endometriose.

Opgaver 

Opgave 7.1 – Indsamling af videoer med metadata

Opgave 7.2 – Semantisk annotering af laparoskopiske videoer

Opgave 7.3 – Deep learning-algoritme dedikeret til automatisk detektering af divisionsplan

Opgave 7.4 – Augmented reality til at vejlede kirurger i realtid på den laparoskopiske skærm

Opgave 7.5 – Integration og klinisk validering af algoritmen i SurgAR software

Leverancer 

D.7.1 – Datasæt af laparoskopiske dikomiserede videoer

D.7.2 – Datasæt af laparoskopiske semantisk kommenterede billeder

D.7.3 – Deep learning-algoritme til automatisk at bestemme divisionsplanet

D.7.4 – Computersynsbaseret software til realtidsstyret operation af endometriose

Selvledelsesprogram

 

Objektiv 

Denne arbejdspakke har til formål at forhindre udvikling af kroniske smerteproblemer ved at lære patienterne at håndtere og reducere de negative fysiske, psykologiske og sociale symptomer ved at tilskynde til erhvervelse af færdigheder og adaptive adfærdsændringer. I sidste ende kan dette forbedre den generelle livskvalitet hos mennesker med endometriose.

Opgaver 

Opgave 8.1 – Udvikling af online moduler og gennemførlighedstest

Opgave 8.2 – Udførelse af et randomiseret kontrolleret forsøg

Opgave 8.3 – Oversættelser af programmet

Opgave 8.4 – Implementering af programmet i den modificerede Lucy App

Leverancer 

D8.1 – Pilotversion af MY-ENDO

D8.2 – Valideret engelske og ungarske versioner af MY-ENDO

D.8.3 – Lucy App MY-ENDO modul

Formidling, kommunikation og synergier

 

Objektiv

Denne arbejdspakke har til formål at sikre offentligheden af projektets resultater med en effektdrevet strategi, med fokus på at skabe momentum på konkrete stadier via synergier med andre sundheds- og omsorgs- og samfundsrelaterede begivenheder, initiativer og projekter. WP9 vil også udtænke og implementere en struktureret ramme af strategiske og målrettede foranstaltninger til offentliggørelse af formidlingsaktioner til de forskellige og omfattende målgrupper. WP9-rammen dækker formidling, kommunikationsudnyttelse af resultater og synergier og udvikler sig med tovejsudvekslingsmekanismer, drevet af overførsel af information fra projektet FEMaLE og af optagelsen fra målgrupper til at integrere projektet FEMaLE.

Opgaver

Opgave 9.1 – Formidlings- og kommunikationsstrategi og værktøjer

Opgave 9.2 – Synergihandlingsplan

Opgave 9.3 – Kommunikationsimplementering og ledelse

Opgave 9.4 – Formidlingsimplementering og styring

Opgave 9.5 – Innovation og ledelse af intellektuel ejendom

Opgave 9.6 – Udnyttelse af resultater planlægge en implementering

Leverancer 

D.9.1 – Formidlings-, udnyttelses-, kommunikations- og synergistrategi

D.9.2 – Formidlingspakke

D.9.3 – Handlingsplan for synergier

D.9.4 – Innovation og intellektuel ejendomsret forvaltningsplan og rapportering

D.9.5 – Udnyttelse af resultatplan

Ledelse, økonomi, risiko og kvalitet

 

Objektiv 

Denne arbejdspakke genererer en Lean-Agile projektledelsesramme, der adskiller udviklingsprocessen i indsnævrede iterationer for at lette beslutningstagning og problemløsning. WP10 koordinerer projektets implementering som helhed ved at sikre en resultatdrevet tildeling af ressourcer, finjustere aktivitetskalenderen i forhold til projektets implementeringsrealiteter og rapportere effektivt til alle teams/partnere. WP10 sikrer en sund og gennemsigtig videnstyringsbaseline ved at praktisere principperne for findable, tilgængelige, interoperable og genanvendelige data (FAIR), for at give den optimerede inklusion af alle partneres engagement, tilgængelighed og plads til at kommunikere. WP10 udvikler sig med en ligestillingsdrevet og etisk-drevet tilgang. WP10 leverer Correlate FEMaLE, en skræddersyet software as a service (SaaS), der giver brugerne et øjeblikkeligt gennemsigtigt og udvidet lag over andet online og handlingsvenligt indhold, filer og sider, gemt i og på tværs af uforbundne og spredte private og offentlige online platforme. WP10 genererer projektets formulering af etiske krav. WP10 sikrer projektets rammer for etiske krav, som er retningslinjer for håndtering af personlige data, overvåget gennem hele projektets varighed af aktiviteter i forskellige ledelsesfora og projektets etiske leder.

Opgaver

Opgave 10.1 – Projektledelse og implementeringsstrategi og værktøjer

Opgave 10.2 – Projektkoordinering og partnerskabsintern kommunikation

Opgave 10.3 – Fremskridtsovervågning, kvalitetskontrol og rapportering

Opgave 10.4 – Administrativ og økonomisk styring

Opgave 10.5 – Datadrevet digital ledelsesplatform

Opgave 10.6 – Videnstyring


Leverancer

D.10.22 – Datadrevet digital forvaltningsplatform M3

D.10.23 – Data-driven digital management platform M11

D.10.24 – Data-driven digital management platform M35

D.10.30 Data Management Plan Initial

D.10.31 Data Management Plan updated

D.10.33 – Kvindelig hjemmeside