Pakiety robocze

Plan działań oparty na zmianach i zrównoważony rozwój

 

Cel 

Ten pakiet roboczy ma na celu zapewnienie skutecznego oddziaływania projektu, polegającego na dostarczeniu systemu do wczesnej diagnostyki i leczenia endometriozy. Działania w ramach WP1 dostarczają strategii i planu działania w zakresie wpływu, aby zapewnić pełną realizację tego celu, pozwalają dostosować, wspierać i ulepszać działania opracowane w ramach wszystkich innych WP poprzez monitorowanie i ocenę wpływu (IMA) skuteczności wyżej wymienionych działań w zakresie wprowadzania zmian. WP1 zapewnia zgodność między operacjami, metodologiami i przewidywanymi wynikami, uwzględniając ryzyko i plany zmian. Ponadto WP1 prognozuje i charakteryzuje dodatkowe wyniki, które nie były początkowo planowane, oraz bada ich wykonalność bez dodatkowych zasobów. Prawdopodobnie wszystkie inne WP, WP1 wspierają mechanizmy synergii i współpracy. WP1 generuje synergie z porównywalnymi procesami IMA z innych źródeł (np. projekty finansowane przez UE itp.). Podsumowując, WP1 zapewnia, że wszystkie działania skutecznie spełnią każdy z 5 oczekiwanych skutków zaproszenia (CEI) dzięki ciągłemu, systemowemu i cyfrowemu procesowi monitorowania i oceny wpływu (IMA), który generuje wskaźniki zaburzeń endometriozy i instrumenty arkuszy informacyjnych.

Zadania

Zadanie 1.1 – Wygeneruj strategię działań w zakresie oddziaływania projektu 

Zadanie 1.2 – Opracowanie i pilotaż efektywnych kosztowo metod IMA

Dostarczane produkty 

D1.1 – Strategia działań w zakresie oddziaływania projektu

D1.2 – Opłacalne metody IMA

D1.3 – Wszystkie raporty WP IMA M6

D1.4 – Wszystkie raporty WP IMA M12

D1.7 – All WP IMA reports M30

Etyka, płeć, integracja, RRI i otwarta nauka

 

Cel 

Głównym celem tego pakietu roboczego jest zapewnienie kompleksowych ram w celu zabezpieczenia rozwoju projektu, a wyniki są zgodne z ideą Unii Europejskiej dotyczącą integracyjnego, innowacyjnego i refleksyjnego społeczeństwa. WP generuje refleksje i debaty na temat potrzeb i realiów obywateli, wartości i oczekiwań dotyczących innowacji, polityki i spraw publicznych oraz do pewnego stopnia badań i rozwoju. Kluczowe obszary łączące nauki społeczne i humanistyczne badane są kluczowe zasady, etyka, podejście do płci, integracja, RRI i otwarta nauka w celu opracowania przejrzystych i etycznych ram, które przyczynią się do wczesnej diagnozy i leczenia endometriozy (EDTE) z perspektywy nauk społecznych i humanistycznych , np. zdrowie publiczne w ciągu całego życia, kulturowo wrażliwe programy zdrowia populacji, badania z udziałem społeczności lokalnych, bioetyka, nierówności, zaangażowanie społeczne itp.

Ogólnie rzecz biorąc, WP2 ma na celu przezwyciężenie barier EDTE związanych z całym społeczeństwem, aby wspierać skuteczność innowacji, przejrzystości i uczestnictwa skoncentrowanych na obywatelach.

Zadania

Zadanie 2.1 – Wytyczne do kodu projektu

Zadanie 2.2 – Ramy etyczne dla EDTE

Zadanie 2.3 – Oparte na płci i ukierunkowane na integrację ramy dla EDTE

Zadanie 2.4 – Ramy oparte na RRI i Open Sciences dla EDTE

Dostarczane produkty 

D2.1 – Wytyczne do kodu projektu

D2.2 – Biała księga na temat etycznych systemów opieki zdrowotnej i zdrowotnej

D2.3 – Biała księga w sprawie uwzględniających płeć i włączających systemów opieki zdrowotnej i społecznej

D2.4 – Biała księga na temat systemów opieki zdrowotnej zorientowanych na RRI i otwartą naukę

Fenotypowanie kliniczne i psychospołeczne

 

Cel 

Ten pakiet roboczy ma na celu oszacowanie rozpowszechnienia i rozmieszczenia geograficznego objawów podobnych do endometriozy w Danii i Szkocji. Obejmuje to opracowanie i porównanie opisu fenotypu kobiet zgłaszających objawy podobne do endometriozy dla kobiet z rozpoznaniem endometriozy i bez niej. Ocenione zostaną zdrowotne i społeczne konsekwencje opóźnionej diagnozy dla jednostki i społeczeństwa.

Zadania 

Zadanie 3.1 – Opracowanie i walidacja kwestionariusza bazowego

Zadanie 3.2 – Badanie rozpowszechnienia i rozmieszczenia geograficznego

Zadanie 3.3 – Konsekwencje opóźnienia diagnozy

Dostarczane produkty 

D3.1 – Kwestionariusz wyjściowy

Klasyfikator ryzyka i podtypy biologiczne

 

Cel 

Ten pakiet roboczy ma na celu zidentyfikowanie czynników ryzyka specyficznych dla podtypu i uzyskanie wglądu w możliwe nowe cele leków lub możliwości zmiany przeznaczenia leków. Odbędzie się to poprzez walidację i udoskonalanie podtypów biologicznych w dwóch niezależnych kohortach. W oparciu o stratyfikację w wysokiej rozdzielczości osób z endometriozą, przy użyciu SMOP, zostaną opracowane i zademonstrowane dwa narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych: 

1. narzędzie do stratyfikacji ryzyka, które wykorzystuje geny do klasyfikacji kobiet na grupy wysokiego i niskiego ryzyka endometriozy, 

2. sygnatura wielu markerów, która może rozróżnić podtypy biologiczne i może ułatwić wspólne podejmowanie decyzji i kierować wyborem leczenia endometriozy w połączeniu z innymi informacjami.

Zadania

Zadanie 4.1 – Klasyfikator ryzyka

Zadanie 4.2 – Zidentyfikuj podtypy endometriozy

Zadanie 4.3 – Zweryfikuj i doprecyzuj podtypy endometriozy w niezależnych kohortach

Zadanie 4.4 – Narzędzia wspomagania decyzji klinicznych (CDS).

Dostarczane produkty 

D4.1 – Klasyfikator ryzyka

D4.2 – Markery biologiczne

D4.3 – Charakterystyka podtypu

D4.4 – Narzędzia wspomagania decyzji klinicznych

Cyfrowe monitorowanie stanu zdrowia i aplikacja Lucy

 

Cel 

WP5 ma na celu identyfikację wzorców stylu życia i czynników środowiskowych związanych z endometriozą w Danii, na Węgrzech, w Szkocji i Szwecji. Mobilna aplikacja zdrowotna FEMaLE, będąca kontynuacją istniejącej aplikacji Lucy, będzie wykorzystywana do monitorowania zgłaszanej przez pacjentów endometriozy, aktywności psychicznej (np. osoby z endometriozą związane ze stresem i problemami z niepłodnością oraz czynnikami żywieniowymi i innymi czynnikami związanymi ze stylem życia. Głównym wynikiem będzie opracowanie profili pacjentów i ustrukturyzowanych danych klinicznych.

Zadania 

Zadanie 5.1 — Przetłumacz i zweryfikuj aplikację Lucy w Danii, Szkocji i Szwecji

Zadanie 5.2 – Badanie podłużne wspomagane przez aplikację Lucy

Zadanie 5.3 – Opracowanie modułu diety i stylu życia

Zadanie 5.4 – Profil ryzyka pacjenta wygenerowany przez SMOP

Dostarczane produkty 

D.5.1 – Tłumaczenie aplikacji Lucy

D5.2 – Moduł kwestionariusza podstawowego aplikacji Lucy

D5.3 – Moduł dietetyczny aplikacji Lucy

D5.4 – Moduł Lifestyle aplikacji Lucy

D5.5 – Globalny profil pacjenta

Fenotypowanie chirurgiczne z wykorzystaniem uczenia maszynowego

 

Cel 

Ten pakiet roboczy ma na celu opracowanie komputerowego narzędzia wizyjnego, które umożliwia automatyczne i obiektywne potwierdzenie rozpoznania oraz ocenę stopnia zaawansowania i stopnia zaawansowania endometriozy ocenianego podczas laparoskopii. Tylko pełna standaryzacja, przy użyciu narzędzia numerycznego, pozwoli na wiarygodną, ostateczną ocenę. Adnotacja obrazów laparoskopowych wykonanych przez chirurgów umożliwi technologii uczenia maszynowego zautomatyzowanie oceny wyniku specyficznego dla endometriozy. Algorytm zostanie zintegrowany z oprogramowaniem SurgAR, aby umożliwić ocenę wyniku r-ASRM w czasie rzeczywistym. Wynik r-ASRM uzyskany przy użyciu przeszkolonego algorytmu zostanie porównany z wynikiem ustalonym ręcznie przez doświadczonych chirurgów w celu zatwierdzenia algorytmu i narzędzia numerycznego.

Zadania 

Zadanie 6.1 – Zbieranie filmów wraz z metadanymi

Zadanie 6.2 – Adnotacja filmów laparoskopowych

Zadanie 6.3 – Opracowanie algorytmu głębokiego uczenia do automatycznej klasyfikacji r-ASRM

Zadanie 6.4 – Ocena działania algorytmu w czasie rzeczywistym

Zadanie 6.5 – Walidacja kliniczna algorytmu

Dostarczane produkty 

D.6.1 – Zbiór danych laparoskopowych dicomized filmów

D.6.2 – Zbiór danych laparoskopowych obrazów z adnotacjami semantycznymi

D.6.3 – Algorytm głębokiego uczenia do automatycznego określania stadium endometriozy

D.6.4 – Komputerowe oprogramowanie wizyjne do oceny endometriozy w czasie rzeczywistym

Rzeczywistość rozszerzona w celu usprawnienia chirurgii laparoskopowej

 

Cel 

Ten pakiet roboczy ma na celu stworzenie komputerowego narzędzia wizyjnego, które umożliwia automatyczne wykrywanie płaszczyzny podziału wokół zmiany endometrialnej, co wymaga wieloletniego doświadczenia. Tylko pełna standaryzacja tego oznaczania za pomocą narzędzia numerycznego opartego na głębokim uczeniu się pozwoli na opracowanie niezawodnego automatycznego oznaczania w czasie rzeczywistym. W tym celu obowiązkowy jest duży zestaw danych obrazu laparoskopowego z adnotacjami (jak w WP6). Będzie to wymagało różnego rodzaju chirurgów do wykonywania adnotacji w trakcie i po operacji.

Algorytm zostanie zintegrowany z oprogramowaniem SurgAR, aby umożliwić narzędzie naprowadzające w rzeczywistości rozszerzonej w czasie rzeczywistym, pomagające chirurgowi w znalezieniu płaszczyzn podziału wokół zmiany. Ułatwia to całkowite wycięcie choroby, zwłaszcza głębokiej endometriozy.

Zadania 

Zadanie 7.1 – Zbieranie filmów wraz z metadanymi

Zadanie 7.2 – Adnotacja semantyczna filmów laparoskopowych

Zadanie 7.3 – Algorytm głębokiego uczenia dedykowany do automatycznego wykrywania płaszczyzny podziału

Zadanie 7.4 – Rzeczywistość rozszerzona do kierowania chirurgami w czasie rzeczywistym na ekranie laparoskopowym

Zadanie 7.5 – Integracja i walidacja kliniczna algorytmu w oprogramowaniu SurgAR

Dostarczane produkty 

D.7.1 – Zbiór danych laparoskopowych dicomized filmów

D.7.2 – Zbiór danych laparoskopowych obrazów z adnotacjami semantycznymi

D.7.3 – Algorytm głębokiego uczenia do automatycznego wyznaczania płaszczyzny podziału

D.7.4 – Komputerowe oprogramowanie wizyjne do kierowanej w czasie rzeczywistym chirurgii endometriozy

Program samozarządzania

 

Cel 

Ten pakiet roboczy ma na celu zapobieganie rozwojowi problemów z bólem przewlekłym poprzez uczenie pacjentów, jak radzić sobie z negatywnymi objawami fizycznymi, psychologicznymi i społecznymi oraz redukować je, zachęcając do nabywania umiejętności i adaptacyjnych zmian w zachowaniu. Ostatecznie może to poprawić ogólną jakość życia osób z endometriozą.

Zadania 

Zadanie 8.1 – Opracowanie modułów online i testy wykonalności

Zadanie 8.2 – Przeprowadzenie badania z randomizacją

Zadanie 8.3 – Tłumaczenia programu

Zadanie 8.4 – Implementacja programu do zmodyfikowanej aplikacji Lucy

Dostarczane produkty 

D8.1 – Pilotażowa wersja MY-ENDO

D8.2 – Zweryfikowana angielska i węgierska wersja MY-ENDO

D.8.3 – Moduł Lucy App MY-ENDO

Rozpowszechnianie, komunikacja i synergie

 

Cel

Ten pakiet roboczy ma na celu zapewnienie publicznego ujawnienia wyników projektu za pomocą strategii ukierunkowanej na wpływ, z naciskiem na generowanie rozmachu na określonych etapach poprzez synergię z innymi wydarzeniami, inicjatywami i projektami związanymi ze zdrowiem i opieką oraz społecznymi. Ponadto GR Art. 9 opracuje i wdroży ustrukturyzowane ramy strategicznych i ukierunkowanych środków na rzecz nagłaśniania działań upowszechniających wśród zróżnicowanych i wszechstronnych odbiorców docelowych. Ramy WP9 obejmują rozpowszechnianie, komunikację, wykorzystywanie wyników i synergii oraz rozwijają się za pomocą dwukierunkowych mechanizmów wymiany, napędzanych transferem informacji z projektu FEMaLE i wykorzystaniem przez docelowych odbiorców w celu integracji projektu FEMaLE.

Zadania

Zadanie 9.1 – Strategia i narzędzia upowszechniania i komunikacji

Zadanie 9.2 – Plan działania w zakresie synergii

Zadanie 9.3 – Wdrażanie i zarządzanie komunikacją

Zadanie 9.4 – Wdrażanie i zarządzanie upowszechnianiem

Zadanie 9.5 – Zarządzanie innowacjami i własnością intelektualną

Zadanie 9.6 – Wykorzystanie rezultatów planu wdrożenia

Dostarczane produkty 

D.9.1 – Strategia rozpowszechniania, wykorzystywania, komunikacji i synergii

D.9.2 – Pakiet rozpowszechniania

D.9.3 – Plan działania w zakresie synergii

D.9.4 – Plan zarządzania innowacjami i własnością intelektualną oraz raportowanie

D.9.5 – Plan wykorzystania wyników

Zarządzanie, finanse, ryzyko i jakość

 

Cel 

Ten pakiet roboczy generuje ramy zarządzania projektami Lean-Agile, które dzielą proces rozwoju na zawężone iteracje, aby ułatwić podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. WP10 koordynuje realizację projektu jako całości poprzez zapewnienie ukierunkowanego na wyniki przydziału zasobów, dostosowanie kalendarza działań do realiów realizacji projektu oraz sprawne raportowanie do wszystkich zespołów/partnerów. WP10 zapewnia solidne i przejrzyste podstawy zarządzania wiedzą poprzez praktykowanie zasad dających się znaleźć, dostępnych, interoperacyjnych i nadających się do ponownego wykorzystania danych (FAIR), aby zapewnić zoptymalizowane włączenie zaangażowania wszystkich partnerów, dostępności i przestrzeni do komunikacji. WP10 rozwija się zgodnie z podejściem opartym na równości płci i etyce. WP10 dostarcza Correlate FEMaLE, dostosowane oprogramowanie jako usługa (SaaS), dające użytkownikom natychmiastową przejrzystą i rozszerzoną warstwę nad innymi treściami, plikami i stronami internetowymi, które można wykorzystać do działania, przechowywanymi w niepołączonych i rozproszonych prywatnych i publicznych platformach internetowych. WP10 generuje sformułowanie wymagań etycznych projektu. WP10 zabezpiecza ramy wymagań etycznych projektu, które są wytycznymi dotyczącymi zarządzania danymi osobowymi, monitorowanymi przez cały czas trwania projektu przez działania różnych forów kierowniczych i kierownika ds. etyki projektu.

Zadania

Zadanie 10.1 – Zarządzanie projektem oraz strategia i narzędzia wdrażania

Zadanie 10.2 – Koordynacja projektu i komunikacja wewnętrzna partnerstwa

Zadanie 10.3 – Monitorowanie postępów, kontrola jakości i raportowanie

Zadanie 10.4 – Zarządzanie administracyjne i finansowe

Zadanie 10.5 – Cyfrowa platforma zarządzania oparta na danych

Zadanie 10.6 – Zarządzanie wiedzą


Dostarczane produkty

D.10.22 – Cyfrowa platforma zarządzania oparta na danych M3

D.10.23 – Data-driven digital management platform M11

D.10.24 – Data-driven digital management platform M35

D.10.30 Data Management Plan Initial

D.10.31 Data Management Plan updated

D.10.33 – KOBIETA Strona internetowa