Zásady ochrany osobných údajov

 

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov poskytuje správca webovej stránky („my“ alebo „nás“) informácie o tom, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme a prenášame osobné údaje od návštevníkov našej webovej stránky („vy“) prostredníctvom webovej stránky pre ženy dostupné na adrese https://findingendometriosis.eu/ („Stránka“). „Osobné údaje“ sú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

 

I Informácie, ktoré zhromažďujeme a ako ich používame

  1. Informácie, ktoré zhromažďujeme priamo od vás

Kontaktuj nás: Osobné údaje nám môžete poskytnúť, keď s nami komunikujete prostredníctvom stránky.
Newsletter: Osobné údaje nám môžete poskytnúť, keď sa prihlásite na odber Newslettera projektu FEMaLe.

  1. Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky

Súbory cookie používame na automatické zhromažďovanie informácií o používateľoch webových stránok, keď sa pohybujú na našej stránke. Súbory cookie môžete povoliť, zakázať alebo odstrániť prostredníctvom svojho internetového prehliadača. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa pokynov vášho prehliadača. Ak sa však rozhodnete zakázať súbory cookie, niektoré funkcie našej stránky nemusia fungovať správne.

 

II Ako zverejňujeme vaše informácie

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, nepredávame ani inak nezverejňujeme, s výnimkou prípadov popísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo tých, ktoré vám poskytneme v čase zhromažďovania osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť za nasledujúcich okolností:

  • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v rámci výskumného tímu nášho projektu, ktorému je primerane potrebné alebo žiaduce, aby sme vaše osobné údaje poskytli na účely hodnotenia.
  • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí poskytujú služby v našom mene. Tieto tretie strany môžu mať prístup k vašim osobným údajom alebo ich spracúvať v rámci poskytovania služieb pre nás. Vaše osobné údaje môžeme uchovávať a zverejňovať, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takéto opatrenie je nevyhnutné na dodržanie platných zákonov, ako odpoveď na súdny príkaz, súdne alebo iné vládne predvolanie, príkaz alebo žiadosť, alebo inak spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi agentúrami.
  • Vyhradzujeme si tiež právo uchovávať a zverejňovať vaše Osobné údaje, o ktorých sa v dobrej viere domnievame, že sú vhodné alebo potrebné na (i) prijatie opatrení proti zodpovednosti, (ii) ochranu seba alebo iných pred podvodným, zneužívajúcim alebo nezákonným používaním alebo činnosťou. , (iii) vyšetrovať a brániť sa proti akýmkoľvek nárokom alebo obvineniam tretích strán, (iv) chrániť bezpečnosť alebo integritu stránky a akýchkoľvek zariadení alebo zariadení používaných na sprístupnenie stránky alebo (v) chrániť náš majetok alebo iné právne predpisy práva (vrátane, ale nie výlučne, presadzovania našich zmlúv) alebo práv, majetku alebo bezpečnosti iných.

Okrem toho môžeme zhromažďovať, používať a zdieľať anonymné údaje, ako sú štatistické informácie o používaní stránky.

 

III Odkazy na iné webové stránky

Stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú spravované správcom webovej stránky. Všetky osobné údaje, ktoré poskytnete na webových stránkach tretích strán, podliehajú zásadám ochrany osobných údajov týchto tretích strán. Nie sme zodpovední za praktiky a zásady takýchto webových stránok tretích strán.

 

IV Bezpečnosť informácií

Používame organizačné a technické bezpečnostné opatrenia, ktoré sú určené na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom alebo akoukoľvek inou nezákonnou formou spracovania.

 

V Vaše práva

V súlade s platnými právnymi predpismi môžete mať právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, a získať informácie o nich, aktualizovať a opraviť nepresnosti vo vašich osobných údajoch a podľa potreby tieto osobné údaje zablokovať alebo vymazať. Môžete mať tiež právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov a kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Právo na prístup k osobným údajom môže byť za určitých okolností obmedzené požiadavkami miestnych zákonov. Upozorňujeme, že možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky, ak požiadate o vymazanie svojich osobných údajov, vznesiete námietku alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Z odberu našej komunikácie sa môžete odhlásiť prostredníctvom prostriedkov uvedených v oznámeniach, ktoré posielame, alebo tak, že nás kontaktujete, ako je uvedené nižšie. Ak by ste chceli uplatniť svoje práva alebo odvolať svoj súhlas, kontaktujte nás prostriedkami uvedenými v závere týchto Zásad.

 

VI Aktualizácie týchto zásad ochrany osobných údajov

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov môžeme vykonávať pravidelné zmeny, ktoré uverejníme na tejto stránke bez upozornenia. V týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedieme dátum poslednej revízie. Všetky zmeny budú účinné od tohto dátumu. V prípade, že akékoľvek úpravy týchto Zásad ochrany osobných údajov podstatne zmenia vaše práva alebo povinnosti podľa nich, vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás o zmene informovali, a ak to vyžadujú platné zákony alebo ak to inak považujeme za vhodné, získame váš súhlas.

 

VII Ako nás kontaktovať

Správca Webu je subjekt zodpovedný za Osobné údaje zhromaždené na Stránke. Ak si chcete uplatniť svoje práva alebo ak máte otázky týkajúce sa osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, môžete nám poslať e-mail pomocou formulára „Kontaktujte nás“.